کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی مرمت و احیای بناهای تاریخی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی مرمت و احیای بناهای تاریخی
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
هنر - با آزمون 12124 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مرمت و احیای بناهای تاریخی زن - مرد 40
هنر - با آزمون 12138 روزانه با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مرمت و احیای بناهای تاریخی زن - مرد 48
هنر - با آزمون 12139 نوبت دوم با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مرمت و احیای بناهای تاریخی زن - مرد 12
هنر - با آزمون 12157 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان سمنان مرمت و احیای بناهای تاریخی زن - مرد 30
هنر - با آزمون 12165 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سمنان سمنان مرمت و احیای بناهای تاریخی زن - مرد 10
هنر - با آزمون 12181 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مرمت و احیای بناهای تاریخی زن - مرد 30
هنر - با آزمون 12185 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مرمت و احیای بناهای تاریخی زن - مرد 30
هنر - مناطق محروم 13469 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مرمت و احیای بناهای تاریخی زن - مرد 2
هنر - صرفا سوابق 12398 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان مرمت و احیای بناهای تاریخی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12481 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان مرمت و احیای بناهای تاریخی زن - مرد 60
هنر - با آزمون 12490 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران مرمت و احیای بناهای تاریخی زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12291 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی مرمت و احیای بناهای تاریخی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12305 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مرمت و احیای بناهای تاریخی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12308 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مرمت و احیای بناهای تاریخی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12311 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر مرمت و احیای بناهای تاریخی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12316 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران مرمت و احیای بناهای تاریخی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12339 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد سلطانیه زنجان مرمت و احیای بناهای تاریخی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12342 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مرمت و احیای بناهای تاریخی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12346 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مرمت و احیای بناهای تاریخی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12355 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مرمت و احیای بناهای تاریخی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12359 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مرمت و احیای بناهای تاریخی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12360 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان مرمت و احیای بناهای تاریخی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12369 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مرمت و احیای بناهای تاریخی زن - مرد 50
هنر - صرفا سوابق 12384 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مرمت و احیای بناهای تاریخی زن - مرد 50