دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در آموزش محور در رشته مجموعه علوم جغرافیایی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - آب و هواشناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10468 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی آب و هواشناسی کاربردی آموزش محور هر دو 20 آموزش محور
10469 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان آب و هواشناسی کاربردی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10470 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس آب و هواشناسی کاربردی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10471 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان آب و هواشناسی کاربردی آموزش محور هر دو 14 آموزش محور
10472 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی تغییرات آب و هوایی اقلیمی آموزش محور هر دو 20 آموزش محور
10473 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز آران و بیدگل اصفهان تغییرات آب و هوایی اقلیمی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10474 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان تغییرات آب و هوایی اقلیمی آموزش محور هر دو 20 آموزش محور
10475 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس تغییرات آب و هوایی اقلیمی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10476 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان تغییرات آب و هوایی اقلیمی آموزش محور هر دو 14 آموزش محور
10477 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد تغییرات آب و هوایی اقلیمی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10478 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان آب و هواشناسی شهری آموزش محور هر دو 20 آموزش محور
10479 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان آب و هواشناسی شهری آموزش محور هر دو 14 آموزش محور
10480 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی آب و هواشناسی کاربردی آموزش محور هر دو 20 آموزش محور
10481 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان آب و هواشناسی کاربردی آموزش محور هر دو 16 آموزش محور
10482 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس آب و هواشناسی کاربردی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10483 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان آب و هواشناسی کاربردی آموزش محور هر دو 14 آموزش محور
10484 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی تغییرات آب و هوایی اقلیمی آموزش محور هر دو 20 آموزش محور
10485 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز آران و بیدگل اصفهان تغییرات آب و هوایی اقلیمی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10486 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان تغییرات آب و هوایی اقلیمی آموزش محور هر دو 16 آموزش محور
10487 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس تغییرات آب و هوایی اقلیمی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10488 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان تغییرات آب و هوایی اقلیمی آموزش محور هر دو 14 آموزش محور
10489 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد تغییرات آب و هوایی اقلیمی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10490 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان آب و هواشناسی شهری آموزش محور هر دو 16 آموزش محور
10491 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان آب و هواشناسی شهری آموزش محور هر دو 14 آموزش محور
کد ضریب 3 - جغرافیا و برنامه ریزی شهری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10607 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز هشترود آذربایجان شرقی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10608 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 20 آموزش محور
10609 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز وزوان اصفهان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10610 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد تیران اصفهان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10611 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10612 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10613 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10614 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز بروجن چهارمحال و بختیاری جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10615 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز فردوس خراسان جنوبی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10616 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10617 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10618 مجازی پیام نور پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10619 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا قزوین جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10620 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10621 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10622 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10623 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10624 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10625 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10627 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز هشترود آذربایجان شرقی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10628 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 20 آموزش محور
10629 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز وزوان اصفهان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10630 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد تیران اصفهان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10631 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10632 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10633 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10634 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز بروجن چهارمحال و بختیاری جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10635 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز فردوس خراسان جنوبی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10636 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10637 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10638 مجازی ویژه شاغلین پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10639 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا قزوین جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10640 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10641 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10642 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10643 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10644 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10645 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
کد ضریب 4 - جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10703 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10704 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندواب آذربایجان غربی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10705 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان اصفهان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10706 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10707 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10708 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال و بختیاری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10709 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10710 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10711 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز کاشمر خراسان رضوی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10712 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10713 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز اسلام آباد غرب کرمانشاه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10714 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گنبد کاووس گلستان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10715 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم اباد لرستان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10716 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10717 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10718 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10719 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندواب آذربایجان غربی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10720 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان اصفهان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10721 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10722 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10723 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال و بختیاری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10724 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10725 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10726 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز کاشمر خراسان رضوی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10727 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10728 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز اسلام آباد غرب کرمانشاه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10729 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گنبد کاووس گلستان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10730 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم اباد لرستان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10731 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10732 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
کد ضریب 6 - مخاطرات محیطی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10763 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بناب آذربایجان شرقی مخاطرات محیطی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10764 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بناب آذربایجان شرقی مخاطرات محیطی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور