دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در آموزشی پژوهشی در رشته مجموعه علوم جغرافیایی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - آب و هواشناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10403 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان آب و هواشناسی کشاورزی آموزشی پژوهشی هر دو 5
10404 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل آب و هواشناسی کشاورزی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10405 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 4
10406 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 14
10407 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 8
10408 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10409 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10410 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 12
10411 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10412 روزانه دانشگاه یزد یزد آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10413 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مخاطرات آب و هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 4
10414 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مخاطرات آب و هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10415 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان مخاطرات آب و هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10416 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مخاطرات آب و هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10417 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل مخاطرات آب و هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10418 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان مخاطرات آب و هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 9
10419 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان آب و هواشناسی سینوپتیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
10420 روزانه دانشگاه تهران تهران آب و هواشناسی سینوپتیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
10421 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران آب و هواشناسی سینوپتیک آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل تهران
10422 روزانه دانشگاه زنجان زنجان آب و هواشناسی سینوپتیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
10423 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آب و هواشناسی سینوپتیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
10424 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آب و هواشناسی سینوپتیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
10425 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل آب و هواشناسی سینوپتیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
10426 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آب و هواشناسی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 4
10427 روزانه دانشگاه تهران تهران آب و هواشناسی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 6
10428 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آب و هواشناسی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 5
10429 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آب و هواشناسی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 6
10430 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان آب و هواشناسی کشاورزی آموزشی پژوهشی هر دو 3
10431 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل آب و هواشناسی کشاورزی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10432 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 2
10433 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 2
10434 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 2
10435 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10436 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مخاطرات آب و هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
10437 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مخاطرات آب و هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 4
10438 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل مخاطرات آب و هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10439 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان مخاطرات آب و هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 3
10440 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان آب و هواشناسی سینوپتیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
10441 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران آب و هواشناسی سینوپتیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
10442 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان آب و هواشناسی سینوپتیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
10443 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آب و هواشناسی سینوپتیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
10444 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آب و هواشناسی سینوپتیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
10445 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل آب و هواشناسی سینوپتیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
10446 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آب و هواشناسی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 2
10447 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران آب و هواشناسی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 3
10448 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آب و هواشناسی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 3
10449 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آب و هواشناسی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 4
10450 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
10451 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مخاطرات آب و هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
10452 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران آب و هواشناسی سینوپتیک آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
10453 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آب و هواشناسی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
10454 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10455 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 15
10456 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10457 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10458 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10459 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز آران و بیدگل اصفهان تغییرات آب و هوایی اقلیمی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10460 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان تغییرات آب و هوایی اقلیمی آموزشی پژوهشی هر دو 15
10461 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس تغییرات آب و هوایی اقلیمی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10462 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان تغییرات آب و هوایی اقلیمی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10463 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بین المللی کیش هرمزگان تغییرات آب و هوایی اقلیمی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10464 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان تغییرات آب و هوایی اقلیمی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10465 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد تغییرات آب و هوایی اقلیمی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10466 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان آب و هواشناسی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 15
10467 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان آب و هواشناسی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 10
کد ضریب 2 - ژئومورفولوژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10492 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10493 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 5
10494 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 9
10495 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10496 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 8
10497 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 7
10498 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10499 روزانه دانشگاه تهران تهران هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10500 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل تهران
10501 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10502 روزانه دانشگاه زنجان زنجان هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 16
10503 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10504 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10505 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 4
10506 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 5
10507 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 9
10508 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 7
10509 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 8
10510 روزانه دانشگاه یزد یزد هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 5
10511 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 4
10512 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 2
10513 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 2
10514 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 8
10515 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 3
10516 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 4
10517 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 3
10518 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 2
10519 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 2
10520 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 4
10521 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 2
10522 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 4
10523 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 8
10524 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 3
10525 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
10526 پردیس خودگردان دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
10527 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
10528 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
10529 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10530 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10531 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10532 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 3 - جغرافیا و برنامه ریزی شهری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10533 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 5
10534 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 10
10535 روزانه دانشگاه تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 12
10536 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 12
10537 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 18 محل تحصيل تهران
10538 روزانه دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 6
10539 روزانه دانشگاه زنجان زنجان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 7
10540 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 10
10541 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 8
10542 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 6
10543 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 8
10544 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 10
10545 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 8
10546 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 7
10547 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 6
10548 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 15
10549 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 12
10550 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 14
10551 روزانه دانشگاه یزد یزد جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 6
10552 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 3
10553 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 6
10554 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 6
10555 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 4
10556 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 3
10557 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 1
10558 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 5
10559 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 4
10560 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 2
10561 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 2
10562 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 7
10563 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 4
10564 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 3
10565 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 2
10566 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 10
10567 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 12
10568 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 4
10569 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 4
10570 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
10571 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز - جلفا آذربایجان شرقی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 10
10572 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 12
10573 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 15
10574 پردیس خودگردان دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
10575 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
10576 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
10577 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
10578 پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
10579 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
10580 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز هشترود آذربایجان شرقی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10581 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10582 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10583 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد اشنویه آذربایجان غربی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10584 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10585 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز وزوان اصفهان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10586 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد تیران اصفهان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10587 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10588 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10589 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10590 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10591 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10592 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10593 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز بروجن چهارمحال و بختیاری جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10594 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز فردوس خراسان جنوبی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10595 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10596 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10597 پیام نور پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10598 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا قزوین جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10599 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10600 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10601 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد پاوه کرمانشاه جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10602 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10603 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10604 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10605 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10606 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10626 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر-ایلام ایلام جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 4 - جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10646 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10647 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 12
10648 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10649 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10650 روزانه دانشگاه تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 12
10651 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 7
10652 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل تهران
10653 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 9
10654 روزانه دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 15
10655 روزانه دانشگاه زنجان زنجان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 14
10656 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 15
10657 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10658 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 8
10659 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10660 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 11
10661 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10662 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 8
10663 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
10664 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
10665 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10666 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10667 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
10668 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 7
10669 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 1
10670 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10671 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
10672 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
10673 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 7
10674 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 4
10675 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
10676 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 8
10677 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
10678 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
10679 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
10680 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
10681 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10682 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندواب آذربایجان غربی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10683 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان اصفهان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10684 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10685 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10686 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10687 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10688 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10689 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال و بختیاری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10690 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10691 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10692 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز کاشمر خراسان رضوی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10693 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10694 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10695 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز اسلام آباد غرب کرمانشاه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10696 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10697 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گنبد کاووس گلستان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10698 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10699 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد بندرانزلی گیلان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10700 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم اباد لرستان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10701 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10702 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 5 - برنامه ریزی آمایش سرزمین
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10733 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی برنامه ریزی آمایش سرزمین آموزشی پژوهشی هر دو 10
10734 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی آمایش سرزمین آموزشی پژوهشی هر دو 4
10735 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران برنامه ریزی آمایش سرزمین آموزشی پژوهشی هر دو 6
10736 روزانه دانشگاه تهران تهران برنامه ریزی آمایش سرزمین آموزشی پژوهشی هر دو 6
10737 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم برنامه ریزی آمایش سرزمین آموزشی پژوهشی هر دو 5
10738 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان برنامه ریزی آمایش سرزمین آموزشی پژوهشی هر دو 9
10739 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی آمایش سرزمین آموزشی پژوهشی هر دو 2
10740 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران برنامه ریزی آمایش سرزمین آموزشی پژوهشی هر دو 1
10741 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران برنامه ریزی آمایش سرزمین آموزشی پژوهشی هر دو 3
10742 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم برنامه ریزی آمایش سرزمین آموزشی پژوهشی هر دو 5
10743 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان برنامه ریزی آمایش سرزمین آموزشی پژوهشی هر دو 3
10744 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی آمایش سرزمین آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
10745 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی برنامه ریزی آمایش سرزمین آموزشی پژوهشی هر دو 20
10746 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد برنامه ریزی آمایش سرزمین آموزشی پژوهشی هر دو 20
10747 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان و بلوچستان برنامه ریزی آمایش سرزمین آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 6 - مخاطرات محیطی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10748 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مخاطرات محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 8
10749 روزانه دانشگاه تهران تهران مخاطرات محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10750 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان مخاطرات محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10751 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مخاطرات محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10752 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مخاطرات محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 9
10753 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مخاطرات محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10754 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مخاطرات محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10755 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مخاطرات محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 2
10756 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مخاطرات محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 3
10757 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مخاطرات محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 4
10758 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مخاطرات محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 3
10759 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مخاطرات محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 4
10760 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بناب آذربایجان شرقی مخاطرات محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10761 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران مخاطرات محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10762 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی مخاطرات محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 7 - جغرافیای سیاسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10765 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان جغرافیای سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
10766 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی جغرافیای سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10767 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران جغرافیای سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10768 روزانه دانشگاه تهران تهران جغرافیای سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
10769 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران جغرافیای سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل تهران
10770 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جغرافیای سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
10771 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی جغرافیای سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 11
10772 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان جغرافیای سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
10773 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی جغرافیای سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
10774 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران جغرافیای سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10775 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جغرافیای سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
10776 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی جغرافیای سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
10777 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز جغرافیای سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10778 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران جغرافیای سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
10779 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز جغرافیای سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10780 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان جغرافیای سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10781 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد روانسر کرمانشاه جغرافیای سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10782 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرهمند - لاریجان مازندران جغرافیای سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 8 - جغرافیای نظامی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10783 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی جغرافیا و دفاع مقدس آموزشی پژوهشی هر دو 10
10784 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان جغرافیا و دفاع مقدس آموزشی پژوهشی هر دو 8
10785 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان جغرافیا و دفاع مقدس آموزشی پژوهشی هر دو 3
10786 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران جغرافیا و دفاع مقدس آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 9 - طبیعت گردی و گردشگری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10787 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی طبیعت گردی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10788 روزانه دانشگاه سمنان سمنان طبیعت گردی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10789 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان طبیعت گردی آموزشی پژوهشی هر دو 8
10790 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران طبیعت گردی آموزشی پژوهشی هر دو 7
10791 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان طبیعت گردی آموزشی پژوهشی هر دو 9
10792 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 6
10793 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 4
10794 روزانه دانشگاه تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 6
10795 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل تهران
10796 روزانه دانشگاه زنجان زنجان جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 19
10797 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10798 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 5
10799 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی طبیعت گردی آموزشی پژوهشی هر دو 4
10800 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان طبیعت گردی آموزشی پژوهشی هر دو 2
10801 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان طبیعت گردی آموزشی پژوهشی هر دو 4
10802 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران طبیعت گردی آموزشی پژوهشی هر دو 4
10803 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان طبیعت گردی آموزشی پژوهشی هر دو 3
10804 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 2
10805 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 2
10806 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 3
10807 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 2
10808 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 3
10809 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی طبیعت گردی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
10810 پردیس خودگردان دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان طبیعت گردی آموزشی پژوهشی هر دو 9
10811 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
10812 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
10813 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران طبیعت گردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10814 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود-مشهد خراسان رضوی طبیعت گردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10815 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی- گرگان گلستان طبیعت گردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10816 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین قزوین طبیعت گردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10817 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی قشم هرمزگان طبیعت گردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10818 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10819 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10820 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی- گرگان گلستان جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 20