دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در تهران در رشته مجموعه علوم جغرافیایی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - آب و هواشناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10409 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10414 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مخاطرات آب و هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10420 روزانه دانشگاه تهران تهران آب و هواشناسی سینوپتیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
10421 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران آب و هواشناسی سینوپتیک آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل تهران
10423 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آب و هواشناسی سینوپتیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
10427 روزانه دانشگاه تهران تهران آب و هواشناسی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 6
10434 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 2
10441 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران آب و هواشناسی سینوپتیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
10443 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آب و هواشناسی سینوپتیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
10447 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران آب و هواشناسی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 3
10452 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران آب و هواشناسی سینوپتیک آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
کد ضریب 2 - ژئومورفولوژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10493 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 5
10495 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10499 روزانه دانشگاه تهران تهران هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10500 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل تهران
10504 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10513 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 2
10517 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 3
10519 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 2
10528 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
کد ضریب 3 - جغرافیا و برنامه ریزی شهری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10535 روزانه دانشگاه تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 12
10537 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 18 محل تحصيل تهران
10542 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 6
10554 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 6
10560 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 2
10575 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
10577 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
10590 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10591 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10592 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10611 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10612 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10613 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10631 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10632 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10633 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
کد ضریب 4 - جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10649 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10650 روزانه دانشگاه تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 12
10652 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل تهران
10657 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10666 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10671 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
10679 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
10686 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10687 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10688 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10707 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10722 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
کد ضریب 6 - مخاطرات محیطی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10749 روزانه دانشگاه تهران تهران مخاطرات محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10756 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مخاطرات محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 3
10761 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران مخاطرات محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 20