دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه تهران در رشته مجموعه علوم جغرافیایی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - آب و هواشناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10420 روزانه دانشگاه تهران تهران آب و هواشناسی سینوپتیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
10427 روزانه دانشگاه تهران تهران آب و هواشناسی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 6
10441 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران آب و هواشناسی سینوپتیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
10447 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران آب و هواشناسی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 3
کد ضریب 2 - ژئومورفولوژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10499 روزانه دانشگاه تهران تهران هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10517 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 3
کد ضریب 3 - جغرافیا و برنامه ریزی شهری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10535 روزانه دانشگاه تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 12
10554 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 6
کد ضریب 4 - جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10650 روزانه دانشگاه تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 12
10666 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 6
کد ضریب 5 - برنامه ریزی آمایش سرزمین
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10736 روزانه دانشگاه تهران تهران برنامه ریزی آمایش سرزمین آموزشی پژوهشی هر دو 6
10741 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران برنامه ریزی آمایش سرزمین آموزشی پژوهشی هر دو 3
کد ضریب 6 - مخاطرات محیطی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10749 روزانه دانشگاه تهران تهران مخاطرات محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10756 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مخاطرات محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 3
کد ضریب 7 - جغرافیای سیاسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10768 روزانه دانشگاه تهران تهران جغرافیای سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
10774 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران جغرافیای سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
کد ضریب 9 - طبیعت گردی و گردشگری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10794 روزانه دانشگاه تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 6
10806 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 3