دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه زنجان در رشته مجموعه علوم جغرافیایی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - آب و هواشناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10422 روزانه دانشگاه زنجان زنجان آب و هواشناسی سینوپتیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
10442 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان آب و هواشناسی سینوپتیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
کد ضریب 2 - ژئومورفولوژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10502 روزانه دانشگاه زنجان زنجان هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 16
10518 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 2
کد ضریب 3 - جغرافیا و برنامه ریزی شهری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10539 روزانه دانشگاه زنجان زنجان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 7
10557 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 1
کد ضریب 4 - جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10655 روزانه دانشگاه زنجان زنجان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 14
10669 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 1
کد ضریب 9 - طبیعت گردی و گردشگری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10796 روزانه دانشگاه زنجان زنجان جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 19
10807 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 2