دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در روزانه در رشته مجموعه علوم جغرافیایی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - آب و هواشناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10403 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان آب و هواشناسی کشاورزی آموزشی پژوهشی هر دو 5
10404 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل آب و هواشناسی کشاورزی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10405 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 4
10406 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 14
10407 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 8
10408 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10409 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10410 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 12
10411 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10412 روزانه دانشگاه یزد یزد آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10413 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مخاطرات آب و هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 4
10414 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مخاطرات آب و هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10415 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان مخاطرات آب و هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10416 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مخاطرات آب و هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10417 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل مخاطرات آب و هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10418 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان مخاطرات آب و هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 9
10419 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان آب و هواشناسی سینوپتیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
10420 روزانه دانشگاه تهران تهران آب و هواشناسی سینوپتیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
10421 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران آب و هواشناسی سینوپتیک آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل تهران
10422 روزانه دانشگاه زنجان زنجان آب و هواشناسی سینوپتیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
10423 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آب و هواشناسی سینوپتیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
10424 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آب و هواشناسی سینوپتیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
10425 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل آب و هواشناسی سینوپتیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
10426 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آب و هواشناسی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 4
10427 روزانه دانشگاه تهران تهران آب و هواشناسی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 6
10428 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آب و هواشناسی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 5
10429 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آب و هواشناسی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 6
کد ضریب 2 - ژئومورفولوژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10492 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10493 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 5
10494 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 9
10495 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10496 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 8
10497 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 7
10498 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10499 روزانه دانشگاه تهران تهران هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10500 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل تهران
10501 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10502 روزانه دانشگاه زنجان زنجان هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 16
10503 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10504 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10505 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 4
10506 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 5
10507 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 9
10508 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 7
10509 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 8
10510 روزانه دانشگاه یزد یزد هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 5
کد ضریب 3 - جغرافیا و برنامه ریزی شهری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10533 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 5
10534 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 10
10535 روزانه دانشگاه تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 12
10536 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 12
10537 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 18 محل تحصيل تهران
10538 روزانه دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 6
10539 روزانه دانشگاه زنجان زنجان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 7
10540 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 10
10541 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 8
10542 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 6
10543 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 8
10544 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 10
10545 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 8
10546 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 7
10547 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 6
10548 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 15
10549 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 12
10550 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 14
10551 روزانه دانشگاه یزد یزد جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 6
کد ضریب 4 - جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10646 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10647 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 12
10648 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10649 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10650 روزانه دانشگاه تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 12
10651 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 7
10652 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل تهران
10653 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 9
10654 روزانه دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 15
10655 روزانه دانشگاه زنجان زنجان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 14
10656 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 15
10657 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10658 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 8
10659 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10660 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 11
10661 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10662 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 8
کد ضریب 8 - جغرافیای نظامی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10783 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی جغرافیا و دفاع مقدس آموزشی پژوهشی هر دو 10
10784 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان جغرافیا و دفاع مقدس آموزشی پژوهشی هر دو 8
کد ضریب 9 - طبیعت گردی و گردشگری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10787 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی طبیعت گردی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10788 روزانه دانشگاه سمنان سمنان طبیعت گردی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10789 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان طبیعت گردی آموزشی پژوهشی هر دو 8
10790 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران طبیعت گردی آموزشی پژوهشی هر دو 7
10791 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان طبیعت گردی آموزشی پژوهشی هر دو 9
10792 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 6
10793 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 4
10794 روزانه دانشگاه تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 6
10795 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل تهران
10796 روزانه دانشگاه زنجان زنجان جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 19
10797 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10798 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 5