دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در نوبت دوم در رشته مجموعه علوم جغرافیایی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - آب و هواشناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10430 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان آب و هواشناسی کشاورزی آموزشی پژوهشی هر دو 3
10431 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل آب و هواشناسی کشاورزی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10432 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 2
10433 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 2
10434 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 2
10435 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10436 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مخاطرات آب و هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
10437 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مخاطرات آب و هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 4
10438 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل مخاطرات آب و هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10439 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان مخاطرات آب و هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 3
10440 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان آب و هواشناسی سینوپتیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
10441 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران آب و هواشناسی سینوپتیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
10442 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان آب و هواشناسی سینوپتیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
10443 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آب و هواشناسی سینوپتیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
10444 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آب و هواشناسی سینوپتیک آموزشی پژوهشی هر دو 3
10445 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل آب و هواشناسی سینوپتیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
10446 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آب و هواشناسی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 2
10447 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران آب و هواشناسی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 3
10448 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آب و هواشناسی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 3
10449 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آب و هواشناسی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 4
کد ضریب 2 - ژئومورفولوژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10511 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 4
10512 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 2
10513 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 2
10514 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 8
10515 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 3
10516 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 4
10517 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 3
10518 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 2
10519 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 2
10520 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 4
10521 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 2
10522 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 4
10523 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 8
10524 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 3
کد ضریب 3 - جغرافیا و برنامه ریزی شهری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10552 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 3
10553 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 6
10554 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 6
10555 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 4
10556 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 3
10557 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 1
10558 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 5
10559 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 4
10560 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 2
10561 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 2
10562 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 7
10563 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 4
10564 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 3
10565 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 2
10566 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 10
10567 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 12
10568 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 4
10569 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 4
کد ضریب 4 - جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10663 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
10664 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
10665 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10666 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10667 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
10668 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 7
10669 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 1
10670 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10671 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
10672 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
10673 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 7
10674 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 4
10675 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
10676 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 8
کد ضریب 6 - مخاطرات محیطی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10755 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مخاطرات محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 2
10756 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مخاطرات محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 3
10757 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مخاطرات محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 4
10758 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مخاطرات محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 3
10759 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مخاطرات محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 4
کد ضریب 7 - جغرافیای سیاسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10772 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان جغرافیای سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
10773 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی جغرافیای سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
10774 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران جغرافیای سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10775 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جغرافیای سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
10776 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی جغرافیای سیاسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
کد ضریب 8 - جغرافیای نظامی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10785 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان جغرافیا و دفاع مقدس آموزشی پژوهشی هر دو 3
کد ضریب 9 - طبیعت گردی و گردشگری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10799 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی طبیعت گردی آموزشی پژوهشی هر دو 4
10800 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان طبیعت گردی آموزشی پژوهشی هر دو 2
10801 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان طبیعت گردی آموزشی پژوهشی هر دو 4
10802 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران طبیعت گردی آموزشی پژوهشی هر دو 4
10803 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان طبیعت گردی آموزشی پژوهشی هر دو 3
10804 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 2
10805 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 2
10806 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 3
10807 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 2
10808 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 3