دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی در رشته مجموعه علوم جغرافیایی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 2 - ژئومورفولوژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10497 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 7
10498 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10499 روزانه دانشگاه تهران تهران هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10500 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل تهران
10501 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10502 روزانه دانشگاه زنجان زنجان هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 16
10503 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10504 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10505 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 4
10506 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 5
10507 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 9
10508 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 7
10509 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 8
10510 روزانه دانشگاه یزد یزد هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 5
10515 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 3
10516 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 4
10517 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 3
10518 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 2
10519 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 2
10520 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 4
10521 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 2
10522 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 4
10523 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 8
10524 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 3
10527 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
10528 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
10530 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10531 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10532 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 20