دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در کد ضریب 3 - جغرافیا و برنامه ریزی شهری در رشته مجموعه علوم جغرافیایی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 3 - جغرافیا و برنامه ریزی شهری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10533 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 5
10534 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 10
10535 روزانه دانشگاه تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 12
10536 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 12
10537 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 18 محل تحصيل تهران
10538 روزانه دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 6
10539 روزانه دانشگاه زنجان زنجان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 7
10540 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 10
10541 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 8
10542 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 6
10543 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 8
10544 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 10
10545 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 8
10546 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 7
10547 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 6
10548 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 15
10549 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 12
10550 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 14
10551 روزانه دانشگاه یزد یزد جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 6
10552 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 3
10553 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 6
10554 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 6
10555 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 4
10556 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 3
10557 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 1
10558 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 5
10559 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 4
10560 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 2
10561 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 2
10562 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 7
10563 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 4
10564 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 3
10565 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 2
10566 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 10
10567 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 12
10568 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 4
10569 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 4
10570 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
10571 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز - جلفا آذربایجان شرقی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 10
10572 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 12
10573 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 15
10574 پردیس خودگردان دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
10575 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
10576 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
10577 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
10578 پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
10579 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
10580 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز هشترود آذربایجان شرقی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10581 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10582 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10583 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد اشنویه آذربایجان غربی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10584 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10585 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز وزوان اصفهان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10586 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد تیران اصفهان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10587 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10588 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10589 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10590 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10591 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10592 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10593 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز بروجن چهارمحال و بختیاری جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10594 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز فردوس خراسان جنوبی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10595 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10596 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10597 پیام نور پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10598 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا قزوین جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10599 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10600 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10601 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد پاوه کرمانشاه جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10602 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10603 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10604 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10605 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10606 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10607 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز هشترود آذربایجان شرقی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10608 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 20 آموزش محور
10609 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز وزوان اصفهان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10610 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد تیران اصفهان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10611 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10612 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10613 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10614 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز بروجن چهارمحال و بختیاری جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10615 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز فردوس خراسان جنوبی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10616 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10617 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10618 مجازی پیام نور پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10619 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا قزوین جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10620 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10621 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10622 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10623 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10624 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10625 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10626 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر-ایلام ایلام جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10627 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز هشترود آذربایجان شرقی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10628 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 20 آموزش محور
10629 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز وزوان اصفهان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10630 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد تیران اصفهان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10631 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10632 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10633 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10634 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز بروجن چهارمحال و بختیاری جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10635 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز فردوس خراسان جنوبی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10636 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10637 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10638 مجازی ویژه شاغلین پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10639 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا قزوین جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10640 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10641 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10642 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10643 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10644 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10645 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور هر دو 40 آموزش محور