دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در کد ضریب 4 - جغرافیا و برنامه ریزی روستایی در رشته مجموعه علوم جغرافیایی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 4 - جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10646 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10647 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 12
10648 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10649 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10650 روزانه دانشگاه تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 12
10651 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 7
10652 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل تهران
10653 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 9
10654 روزانه دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 15
10655 روزانه دانشگاه زنجان زنجان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 14
10656 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 15
10657 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10658 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 8
10659 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10660 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 11
10661 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10662 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 8
10663 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
10664 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
10665 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10666 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10667 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
10668 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 7
10669 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 1
10670 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10671 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
10672 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
10673 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 7
10674 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 4
10675 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 2
10676 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 8
10677 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
10678 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
10679 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
10680 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان و بلوچستان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
10681 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10682 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندواب آذربایجان غربی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10683 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان اصفهان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10684 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10685 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10686 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10687 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10688 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10689 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال و بختیاری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10690 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10691 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10692 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز کاشمر خراسان رضوی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10693 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10694 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10695 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز اسلام آباد غرب کرمانشاه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10696 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10697 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گنبد کاووس گلستان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10698 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10699 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد بندرانزلی گیلان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10700 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم اباد لرستان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10701 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10702 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10703 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10704 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندواب آذربایجان غربی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10705 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان اصفهان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10706 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10707 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10708 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال و بختیاری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10709 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10710 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10711 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز کاشمر خراسان رضوی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10712 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10713 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز اسلام آباد غرب کرمانشاه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10714 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گنبد کاووس گلستان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10715 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم اباد لرستان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10716 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10717 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10718 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10719 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندواب آذربایجان غربی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10720 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان اصفهان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10721 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10722 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10723 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال و بختیاری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10724 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10725 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10726 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز کاشمر خراسان رضوی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10727 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10728 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز اسلام آباد غرب کرمانشاه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10729 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گنبد کاووس گلستان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10730 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم اباد لرستان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10731 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
10732 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور