دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در گلستان در رشته مجموعه علوم جغرافیایی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - آب و هواشناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10416 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مخاطرات آب و هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10437 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مخاطرات آب و هوایی آموزشی پژوهشی هر دو 4
کد ضریب 3 - جغرافیا و برنامه ریزی شهری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10546 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 7
10564 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 3
کد ضریب 6 - مخاطرات محیطی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10753 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مخاطرات محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 6
10758 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مخاطرات محیطی آموزشی پژوهشی هر دو 3
کد ضریب 9 - طبیعت گردی و گردشگری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10815 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی- گرگان گلستان طبیعت گردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10820 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی- گرگان گلستان جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 20