دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در اقتصاد انرژی در رشته مجموعه علوم اقتصادی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - علوم اقتصادی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11029 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11030 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11031 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی فقط زن 9 فقط زن
11032 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11033 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 7
11034 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11035 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11036 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11037 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 11
11038 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 15
11039 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل تهران
11040 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 13
11041 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 12
11042 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 16
11043 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 9
11044 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11045 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11046 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 12
11047 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11048 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 16
11049 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 12
11050 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11051 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11104 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
11105 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی فقط زن 3 فقط زن
11106 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11107 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
11108 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11109 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11110 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 11
11111 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11112 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11113 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11114 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11115 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 1
11116 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11117 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11118 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11119 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11120 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11153 پردیس خودگردان دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11154 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11155 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
11156 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 12
11157 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11158 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11159 پردیس خودگردان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11160 پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11175 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11176 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11177 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11178 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان خوزستان اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11199 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20