دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در تهران در رشته مجموعه علوم اقتصادی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - علوم اقتصادی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10997 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10998 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10999 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی فقط زن 11 فقط زن
11000 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11001 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11003 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 9
11004 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 7
11005 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 11
11007 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11010 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 11
11012 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 12
11013 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی فقط مرد 12 فقط مرد - محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت
11017 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 9
11018 روزانه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11019 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی فقط زن 20 فقط زن
11020 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11021 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11022 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11024 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11025 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 19
11026 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 16
11027 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 فقط مرد - محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت
11029 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11030 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11031 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی فقط زن 9 فقط زن
11032 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11033 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 7
11035 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11036 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11037 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 11
11039 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل تهران
11043 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 9
11044 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11045 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11046 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 12
11052 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11053 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11054 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 7
11056 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11057 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 9
11058 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل تهران
11060 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 7
11061 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
11062 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد
11063 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 9
11064 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
11065 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
11067 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 12
11068 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11069 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11070 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل تهران
11071 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11072 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11073 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
11074 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد
11075 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 12
11076 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد نظری آموزشی پژوهشی هر دو 22
11077 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد نظری آموزشی پژوهشی هر دو 20
11078 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد نظری آموزشی پژوهشی هر دو 12
11079 روزانه دانشگاه صنعت نفت تهران اقتصاد نفت و گاز آموزشی پژوهشی هر دو 8
11080 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11081 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی فقط زن 4 فقط زن
11082 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11084 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11085 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 7
11086 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 11
11087 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 1
11090 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11092 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11093 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی فقط مرد 2 فقط مرد - محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت
11096 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11097 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی فقط زن 6 فقط زن
11098 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11099 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 1
11101 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 9
11102 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11103 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی فقط مرد 2 فقط مرد - محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت
11104 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
11105 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی فقط زن 3 فقط زن
11106 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11108 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11109 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11110 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 11
11114 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11115 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 1
11116 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11121 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11123 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11124 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 9
11126 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11127 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
11128 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی فقط مرد 5 فقط مرد
11129 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11130 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
11131 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
11133 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
11134 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11135 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11136 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
11137 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی فقط مرد 5 فقط مرد
11138 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 10
11139 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد نظری آموزشی پژوهشی هر دو 22
11140 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد نظری آموزشی پژوهشی هر دو 10
11141 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد نظری آموزشی پژوهشی هر دو 10
11142 پردیس خودگردان دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11143 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11147 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11150 پردیس خودگردان دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11152 پردیس خودگردان دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11153 پردیس خودگردان دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11154 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11155 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
11157 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11158 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11161 پردیس خودگردان دانشگاه علوم اقتصادی تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11162 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
11164 پردیس خودگردان دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11166 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11167 پردیس خودگردان دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11168 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
11195 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 15
11198 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 15
11200 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی عدالت تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی فقط مرد 20 فقط مرد
11204 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
11214 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزش محور هر دو 40 آموزش محور