دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه علوم اقتصادی در رشته مجموعه علوم اقتصادی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - علوم اقتصادی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10997 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10998 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11000 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11001 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11003 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 9
11005 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 11
11007 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11017 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 9
11020 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11021 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11022 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11024 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11025 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 19
11029 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11030 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11032 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11033 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 7
11035 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11037 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 11
11044 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11052 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11053 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11054 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 7
11056 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11057 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 9
11061 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
11062 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد
11063 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 9
11064 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
11065 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
11068 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11069 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11071 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11073 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
11074 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد
11076 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد نظری آموزشی پژوهشی هر دو 22
11077 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد نظری آموزشی پژوهشی هر دو 20
11080 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11082 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11084 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11086 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 11
11087 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 1
11096 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11098 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11099 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 1
11101 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 9
11104 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
11106 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11108 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11110 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 11
11121 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11123 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11124 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 9
11127 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
11128 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی فقط مرد 5 فقط مرد
11129 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11130 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
11131 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
11134 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11136 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
11137 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی فقط مرد 5 فقط مرد
11139 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد نظری آموزشی پژوهشی هر دو 22
11140 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد نظری آموزشی پژوهشی هر دو 10
11142 پردیس خودگردان دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11150 پردیس خودگردان دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11152 پردیس خودگردان دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11153 پردیس خودگردان دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11161 پردیس خودگردان دانشگاه علوم اقتصادی تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11164 پردیس خودگردان دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11167 پردیس خودگردان دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه