دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در روزانه در رشته مجموعه علوم اقتصادی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - علوم اقتصادی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10997 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10998 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10999 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی فقط زن 11 فقط زن
11000 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11001 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11002 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 13
11003 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 9
11004 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 7
11005 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 11
11006 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 13
11007 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11008 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 12
11009 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11010 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 11
11011 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11012 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 12
11013 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی فقط مرد 12 فقط مرد - محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت
11014 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 16
11015 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 12
25582 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 16
11016 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11017 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 9
11018 روزانه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11019 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی فقط زن 20 فقط زن
11020 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11021 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11022 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11023 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11024 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11025 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 19
11026 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 16
11027 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 فقط مرد - محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت
25584 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11028 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 18
11029 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11030 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11031 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی فقط زن 9 فقط زن
11032 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11033 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 7
11034 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11035 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11036 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11037 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 11
11038 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 15
11039 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل تهران
11040 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 13
11041 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 12
11042 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 16
11043 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 9
11044 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11045 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11046 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 12
11047 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11048 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 16
11049 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 12
11050 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11051 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11052 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11053 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11054 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 7
11055 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 7
11056 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11057 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 9
11058 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل تهران
11059 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11060 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 7
11061 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
11062 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد
25586 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11063 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 9
11064 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
11065 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
11066 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
11067 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 12
11068 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11069 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11070 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل تهران
11071 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11072 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11073 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
11074 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد
25588 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 1
11075 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 12
11076 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد نظری آموزشی پژوهشی هر دو 22
11077 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد نظری آموزشی پژوهشی هر دو 20
11078 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد نظری آموزشی پژوهشی هر دو 12
11079 روزانه دانشگاه صنعت نفت تهران اقتصاد نفت و گاز آموزشی پژوهشی هر دو 8