دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در غیرانتفاعی در رشته مجموعه علوم اقتصادی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - علوم اقتصادی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11195 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 15
11196 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11197 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 15
11198 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 15
11199 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11200 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی عدالت تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی فقط مرد 20 فقط مرد
11201 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 15
11202 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران- ساری مازندران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11203 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11204 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
11205 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عطار - مشهد خراسان رضوی اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
11206 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 15
11207 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11208 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11209 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11210 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11211 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11212 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11213 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عطار - مشهد خراسان رضوی اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20