دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در مازندران در رشته مجموعه علوم اقتصادی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - علوم اقتصادی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25582 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 16
25584 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11050 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
25586 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 2
25588 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 1
25583 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 10
25585 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11119 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 4
25587 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 1
25589 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 1
11194 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11202 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران- ساری مازندران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11207 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11210 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11212 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20