دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در نوبت دوم در رشته مجموعه علوم اقتصادی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - علوم اقتصادی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11080 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11081 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی فقط زن 4 فقط زن
11082 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11083 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11084 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11085 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 7
11086 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 11
11087 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 1
11088 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11089 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11090 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11091 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11092 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11093 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی فقط مرد 2 فقط مرد - محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت
11094 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 10
25583 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11095 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11096 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11097 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی فقط زن 6 فقط زن
11098 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11099 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 1
11100 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11101 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 9
11102 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11103 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی فقط مرد 2 فقط مرد - محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت
25585 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11104 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
11105 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی فقط زن 3 فقط زن
11106 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11107 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
11108 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11109 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11110 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 11
11111 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11112 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11113 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11114 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11115 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 1
11116 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11117 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11118 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11119 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11120 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11121 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11122 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11123 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11124 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 9
11125 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11126 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11127 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
11128 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی فقط مرد 5 فقط مرد
25587 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 1
11129 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11130 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
11131 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
11132 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
11133 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
11134 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11135 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11136 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
11137 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی فقط مرد 5 فقط مرد
25589 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 1
11138 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 10
11139 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد نظری آموزشی پژوهشی هر دو 22
11140 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد نظری آموزشی پژوهشی هر دو 10
11141 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد نظری آموزشی پژوهشی هر دو 10