دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در کد ضریب 1 - علوم اقتصادی در رشته مجموعه علوم اقتصادی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - علوم اقتصادی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10997 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10998 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10999 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی فقط زن 11 فقط زن
11000 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11001 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11002 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 13
11003 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 9
11004 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 7
11005 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 11
11006 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 13
11007 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11008 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 12
11009 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11010 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 11
11011 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11012 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 12
11013 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی فقط مرد 12 فقط مرد - محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت
11014 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 16
11015 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 12
25582 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 16
11016 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11017 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 9
11018 روزانه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11019 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی فقط زن 20 فقط زن
11020 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11021 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11022 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11023 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11024 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11025 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 19
11026 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 16
11027 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 فقط مرد - محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت
25584 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11028 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 18
11029 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11030 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11031 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی فقط زن 9 فقط زن
11032 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11033 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 7
11034 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11035 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11036 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11037 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 11
11038 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 15
11039 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل تهران
11040 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 13
11041 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 12
11042 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 16
11043 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 9
11044 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11045 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11046 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 12
11047 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11048 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 16
11049 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 12
11050 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11051 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11052 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11053 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11054 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 7
11055 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 7
11056 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11057 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 9
11058 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل تهران
11059 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11060 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 7
11061 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
11062 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد
25586 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11063 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 9
11064 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
11065 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6
11066 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
11067 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 12
11068 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11069 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11070 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل تهران
11071 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11072 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11073 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
11074 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد
25588 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 1
11075 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 12
11076 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد نظری آموزشی پژوهشی هر دو 22
11077 روزانه دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد نظری آموزشی پژوهشی هر دو 20
11078 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد نظری آموزشی پژوهشی هر دو 12
11079 روزانه دانشگاه صنعت نفت تهران اقتصاد نفت و گاز آموزشی پژوهشی هر دو 8
11080 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11081 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی فقط زن 4 فقط زن
11082 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11083 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11084 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11085 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 7
11086 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 11
11087 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 1
11088 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11089 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11090 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11091 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11092 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11093 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی فقط مرد 2 فقط مرد - محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت
11094 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 10
25583 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11095 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11096 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11097 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی فقط زن 6 فقط زن
11098 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11099 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 1
11100 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11101 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 9
11102 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11103 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی فقط مرد 2 فقط مرد - محل تحصيل دانشكده مهندسي پيشرفت
25585 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11104 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
11105 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی فقط زن 3 فقط زن
11106 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11107 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 3
11108 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11109 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11110 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 11
11111 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11112 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11113 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11114 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11115 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 1
11116 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11117 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11118 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11119 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11120 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11121 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11122 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11123 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11124 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 9
11125 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11126 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11127 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
11128 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی فقط مرد 5 فقط مرد
25587 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 1
11129 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11130 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 2
11131 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 4
11132 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5
11133 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
11134 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11135 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11136 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
11137 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی فقط مرد 5 فقط مرد
25589 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 1
11138 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 10
11139 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد نظری آموزشی پژوهشی هر دو 22
11140 نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد نظری آموزشی پژوهشی هر دو 10
11141 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد نظری آموزشی پژوهشی هر دو 10
11142 پردیس خودگردان دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11143 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11144 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 11
11145 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 12
11146 پردیس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11147 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11148 پردیس خودگردان دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11149 پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11150 پردیس خودگردان دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11151 پردیس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11152 پردیس خودگردان دانشگاه علوم اقتصادی تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11153 پردیس خودگردان دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11154 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11155 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
11156 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 12
11157 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11158 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11159 پردیس خودگردان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11160 پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11161 پردیس خودگردان دانشگاه علوم اقتصادی تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11162 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
11163 پردیس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11164 پردیس خودگردان دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11165 پردیس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11166 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11167 پردیس خودگردان دانشگاه علوم اقتصادی تهران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11168 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
11169 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11170 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11171 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11172 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11173 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11174 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11175 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11176 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11177 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11178 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان خوزستان اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11179 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11180 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11181 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11182 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
11183 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
11184 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
11185 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 10
11186 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
11187 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11188 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز شبستر آذربایجان شرقی اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11189 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11190 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11191 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11192 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11193 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان و بلوچستان اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11194 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11195 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 15
11196 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11197 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 15
11198 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران توسعه اقتصادی و برنامه ر یزی آموزشی پژوهشی هر دو 15
11199 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان اقتصاد انرژی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11200 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی عدالت تهران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی فقط مرد 20 فقط مرد
11201 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 15
11202 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران- ساری مازندران بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11203 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان بانکداری اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11204 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 15
11205 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عطار - مشهد خراسان رضوی اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزشی پژوهشی هر دو 20
11206 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 15
11207 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11208 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11209 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11210 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11211 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11212 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11213 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عطار - مشهد خراسان رضوی اقتصاد اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11214 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران اقتصاد و تجارت الکترونیک آموزش محور هر دو 40 آموزش محور