دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در آموزشی پژوهشی در رشته مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - رفتار حرکتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11215 روزانه دانشگاه اراک مرکزی رشد حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 13
11216 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران رشد حرکتی آموزشی پژوهشی فقط زن 6 فقط زن
11217 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی رشد حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 7
11218 روزانه دانشگاه تهران تهران رشد حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11219 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز رشد حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11220 روزانه دانشگاه سمنان سمنان رشد حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11221 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان رشد حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11222 روزانه دانشگاه شیراز فارس رشد حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11223 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی رشد حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11224 روزانه دانشگاه اراک مرکزی یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11225 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11226 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 11
11227 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی فقط زن 9 فقط زن
11228 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 7
11229 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 7
11230 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11231 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 10 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
11232 روزانه دانشگاه تهران تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11233 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 9
11234 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل تهران
11235 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11236 روزانه دانشگاه سمنان سمنان یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11237 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11238 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11239 روزانه دانشگاه شیراز فارس یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11240 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 12
11241 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11242 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران آموزش تربیت بدنی آموزشی پژوهشی فقط زن 9 فقط زن
11243 روزانه دانشگاه یزد یزد آموزش تربیت بدنی آموزشی پژوهشی هر دو 14
11244 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس نسیبه تهران تهران آموزش تربیت بدنی آموزشی پژوهشی فقط زن 12 وزارت آموزش و پرورش - فقط زن ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در
11245 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی رشد حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 7
11246 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران رشد حرکتی آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
11247 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی رشد حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11248 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران رشد حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11249 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان رشد حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11250 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان رشد حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11251 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی رشد حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11252 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11253 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 3
11254 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11255 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی فقط زن 3 فقط زن
11256 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 3
11257 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11258 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11259 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11260 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 1
11261 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11262 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 3
11263 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11264 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11265 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 3
11266 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران آموزش تربیت بدنی آموزشی پژوهشی فقط زن 3 فقط زن
11267 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد آموزش تربیت بدنی آموزشی پژوهشی هر دو 9
11270 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی رشد حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11271 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز رشد حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11272 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس رشد حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11273 پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی رشد حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11274 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11275 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11276 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
11277 پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11278 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11279 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11280 پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11281 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد آموزش تربیت بدنی آموزشی پژوهشی هر دو 14 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11282 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران رشد حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 2 - فیزیولوژی ورزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11283 روزانه دانشگاه اراک مرکزی فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11284 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11285 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشی پژوهشی هر دو 12 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
11286 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل تهران
11287 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11288 روزانه دانشگاه سمنان سمنان فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11289 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشی پژوهشی هر دو 13 شرايط در انتهاي دفترچه
11290 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشی پژوهشی هر دو 7
11291 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشی پژوهشی هر دو 7
11292 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11293 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11294 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشی پژوهشی هر دو 3
11295 روزانه دانشگاه اراک مرکزی فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11296 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی فقط زن 11 فقط زن
11297 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11298 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 9
11299 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11300 روزانه دانشگاه تهران تهران فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11301 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11302 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11303 روزانه دانشگاه زنجان زنجان فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 18
11304 روزانه دانشگاه سمنان سمنان فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11305 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11306 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 9
11307 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11308 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11309 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 7
11310 روزانه دانشگاه شیراز فارس فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11311 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 12
11312 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11313 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11314 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 3
11315 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 7
11316 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11317 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی هر دو 5
11318 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی هر دو 5
11319 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
11320 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی هر دو 6
11321 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی هر دو 5
11322 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی هر دو 8
11323 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی هر دو 6
11324 روزانه دانشگاه تهران تهران فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی هر دو 8
11325 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی هر دو 6
11326 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی هر دو 10
11327 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی هر دو 5
11328 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی هر دو 8
11329 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی هر دو 8
11330 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی هر دو 6
11331 روزانه دانشگاه قم قم فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
11332 روزانه دانشگاه قم قم فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد
11333 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی هر دو 13
11334 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی هر دو 3
11335 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی هر دو 6
11336 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی هر دو 4
11337 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11338 روزانه دانشگاه شیراز فارس فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11339 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 3
11340 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تغذیه ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 15
11341 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تغذیه ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 6
11342 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران تغذیه ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 12 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
11343 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه تغذیه ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 5
11344 روزانه دانشگاه شیراز فارس تغذیه ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 6
11345 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان تغذیه ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 6
11346 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان تغذیه ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 12
11347 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تغذیه ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 8
11348 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11349 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشی پژوهشی هر دو 12 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
11350 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11351 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشی پژوهشی هر دو 7 شرايط در انتهاي دفترچه
11352 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11353 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11354 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11355 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11356 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11357 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11358 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی فقط زن 4 فقط زن
11359 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 3
11360 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 3
11361 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 3
11362 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11363 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 1
11364 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11365 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11366 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 15
11367 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11368 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11369 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11370 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11371 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11372 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 3
11373 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11374 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11375 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11376 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی هر دو 3
11377 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی هر دو 3
11378 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
11379 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی هر دو 3
11380 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی هر دو 3
11381 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی هر دو 4
11382 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی هر دو 1
11383 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی هر دو 5
11384 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی هر دو 4
11385 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی هر دو 3
11386 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی هر دو 2
11387 نوبت دوم دانشگاه قم قم فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی فقط زن 8 فقط زن
11388 نوبت دوم دانشگاه قم قم فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 فقط مرد
11389 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی هر دو 2
11390 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی هر دو 4
11391 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی هر دو 4
11392 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 3
11393 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11394 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تغذیه ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 3
11395 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تغذیه ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 3
11396 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران تغذیه ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 12 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
11397 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان تغذیه ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 6
11398 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان تغذیه ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 3
11399 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تغذیه ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 5
11401 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
11402 پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11403 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11404 پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11405 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11406 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11407 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11408 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 15
11409 پردیس خودگردان دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11410 پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11411 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11412 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11413 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11414 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11415 پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11416 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11417 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11418 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11419 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11420 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی هر دو 8
11421 پردیس خودگردان دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11422 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی هر دو 10
11423 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11424 پردیس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11425 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11426 پردیس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج کردستان فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی هر دو 13 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11427 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11428 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11429 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11430 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز - جلفا آذربایجان شرقی تغذیه ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 6
11431 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تغذیه ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11432 پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه تغذیه ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11433 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس تغذیه ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11434 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان تغذیه ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11435 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تغذیه ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11436 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11437 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11438 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی البرز - قزوین (محل تحصیل پژوهشگاه ورزشی تربیت و علوم ورزشی واقع در تهران) تهران فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشی پژوهشی هر دو 20 با همكاري مشترك با پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي
11439 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11440 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11441 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سناباد - گلبهار خراسان رضوی فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11442 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین قزوین فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11443 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین قزوین تغذیه ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 3 - بیومکانیک ورزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11444 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان بیومکانیک ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 7
11445 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران بیومکانیک ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل تهران
11446 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بیومکانیک ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11447 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بیومکانیک ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 3
11448 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل بیومکانیک ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11449 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان بیومکانیک ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11450 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بیومکانیک ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11451 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بیومکانیک ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11452 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل بیومکانیک ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11453 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران بیومکانیک ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
11454 پردیس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بیومکانیک ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11455 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بیومکانیک ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 1 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 4 - آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11456 روزانه دانشگاه اراک مرکزی حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11457 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی هر دو 3
11458 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11459 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11460 روزانه دانشگاه تهران تهران حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11461 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11462 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی هر دو 12
11463 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11464 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی هر دو 16
11465 روزانه دانشگاه اراک مرکزی امدادگر ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11466 روزانه دانشگاه تهران تهران امدادگر ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11467 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران امدادگر ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل تهران
11468 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان امدادگر ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11469 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران امدادگر ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11470 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11471 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی هر دو 1
11472 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی هر دو 3
11473 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی هر دو 3
11474 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11475 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11476 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11477 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11478 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی امدادگر ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11479 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران امدادگر ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11480 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان امدادگر ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11481 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران امدادگر ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11483 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی هر دو 15
11484 پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11485 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11486 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان امدادگر ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 15
11487 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز امدادگر ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11488 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران امدادگر ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
11489 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران امدادگر ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11490 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11491 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11492 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11493 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11494 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11495 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فناوری شمس - تبریز آذربایجان شرقی حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 5 - مدیریت ورزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11496 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی فقط زن 7 فقط زن
11497 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 7
11498 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 6
11499 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 6 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
11500 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 6
11501 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 5
11502 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل تهران
11503 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 5
11504 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 7
11505 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 19
11506 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 6
11507 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 2
11508 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 4
11509 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی آموزشی پژوهشی فقط زن 7 فقط زن
11510 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11511 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 12
11512 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11513 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11514 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی آموزشی پژوهشی هر دو 7
11515 روزانه دانشگاه قم قم مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
11516 روزانه دانشگاه قم قم مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد
11517 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی آموزشی پژوهشی هر دو 3
11518 روزانه دانشگاه اراک مرکزی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11519 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11520 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 7
11521 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11522 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11523 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 6 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
11524 روزانه دانشگاه جهرم فارس مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 3
11525 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 9
11526 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11527 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 9
11528 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 9
11529 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11530 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 14
11531 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11532 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 7
11533 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11534 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت رویدادهای ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11535 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت رویدادهای ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 7
11536 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت رویدادهای ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11537 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مدیریت رویدادهای ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11538 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدیریت رویدادهای ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11539 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت رویدادهای ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 7
11540 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی فقط زن 3 فقط زن
11541 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 5
11542 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 6
11543 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 5
11544 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 3
11545 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 2
11546 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 1
11547 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 4
11548 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی آموزشی پژوهشی فقط زن 3 فقط زن
11549 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11550 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11551 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11552 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11553 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11554 نوبت دوم دانشگاه قم قم مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی آموزشی پژوهشی فقط زن 7 فقط زن
11555 نوبت دوم دانشگاه قم قم مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی آموزشی پژوهشی فقط مرد 7 فقط مرد
11556 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی آموزشی پژوهشی هر دو 1
11557 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11558 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11559 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11560 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 3
11561 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11562 نوبت دوم دانشگاه جهرم فارس مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 3
11563 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 1
11564 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11565 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11566 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 12
11567 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11568 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11569 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11570 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت رویدادهای ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 3
11571 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت رویدادهای ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11572 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت رویدادهای ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11573 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدیریت رویدادهای ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 3
11574 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت رویدادهای ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11577 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11578 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 15
11579 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
11580 پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11581 پردیس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 19 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11582 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11583 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11584 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11585 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11586 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11587 پردیس خودگردان دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11588 پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11589 پردیس خودگردان دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11590 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11591 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11592 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت رویدادهای ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11593 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت رویدادهای ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11594 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز - جلفا آذربایجان شرقی مدیریت رویدادهای ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 7
11595 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان مدیریت رویدادهای ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 15
11596 پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مدیریت رویدادهای ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11597 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت رویدادهای ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11598 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 10
11599 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 10
11600 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 10
11601 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 10
11602 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 20
11603 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11604 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11605 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11606 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11607 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11608 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11609 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11610 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11611 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز مدیریت رسانه های ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11612 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران مدیریت رسانه های ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11613 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران مدیریت رسانه های ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11614 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز مدیریت رویدادهای ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11615 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران مدیریت رویدادهای ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11616 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مدیریت رویدادهای ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11617 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 20
11618 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی البرز - قزوین (محل تحصیل پژوهشگاه ورزشی تربیت و علوم ورزشی واقع در تهران) تهران مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 20 با همكاري مشترك با پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي
11619 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود-مشهد خراسان رضوی مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 20
11620 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 20
11621 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سناباد - گلبهار خراسان رضوی مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 20
11622 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عرفان - کرمان کرمان مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11623 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
11624 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد
11625 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11626 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11627 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11628 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین قزوین مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11629 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کسری - رامسر مازندران مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11630 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11631 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مدیریت رسانه های ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 20