دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه تهران در رشته مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - رفتار حرکتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11218 روزانه دانشگاه تهران تهران رشد حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11232 روزانه دانشگاه تهران تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11248 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران رشد حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11259 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11268 مجازی دانشگاه تهران تهران رشد حرکتی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
11269 مجازی دانشگاه تهران تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
کد ضریب 2 - فیزیولوژی ورزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11300 روزانه دانشگاه تهران تهران فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11324 روزانه دانشگاه تهران تهران فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی هر دو 8
11362 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11381 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی هر دو 4
11400 مجازی دانشگاه تهران تهران فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
کد ضریب 4 - آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11460 روزانه دانشگاه تهران تهران حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11466 روزانه دانشگاه تهران تهران امدادگر ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11474 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11479 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران امدادگر ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11482 مجازی دانشگاه تهران تهران حرکات اصلاحی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
کد ضریب 5 - مدیریت ورزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11510 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11536 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت رویدادهای ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11549 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11572 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت رویدادهای ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11575 مجازی دانشگاه تهران تهران مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور