دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در فارس در رشته مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - رفتار حرکتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11222 روزانه دانشگاه شیراز فارس رشد حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11239 روزانه دانشگاه شیراز فارس یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11272 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس رشد حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11279 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 2 - فیزیولوژی ورزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11310 روزانه دانشگاه شیراز فارس فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11338 روزانه دانشگاه شیراز فارس فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11344 روزانه دانشگاه شیراز فارس تغذیه ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 6
11413 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11429 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11433 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس تغذیه ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 5 - مدیریت ورزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11524 روزانه دانشگاه جهرم فارس مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 3
11562 نوبت دوم دانشگاه جهرم فارس مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 3