دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در کد ضریب 1 - رفتار حرکتی در رشته مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - رفتار حرکتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11215 روزانه دانشگاه اراک مرکزی رشد حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 13
11216 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران رشد حرکتی آموزشی پژوهشی فقط زن 6 فقط زن
11217 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی رشد حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 7
11218 روزانه دانشگاه تهران تهران رشد حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11219 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز رشد حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11220 روزانه دانشگاه سمنان سمنان رشد حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11221 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان رشد حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11222 روزانه دانشگاه شیراز فارس رشد حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11223 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی رشد حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11224 روزانه دانشگاه اراک مرکزی یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11225 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11226 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 11
11227 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی فقط زن 9 فقط زن
11228 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 7
11229 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 7
11230 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11231 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 10 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
11232 روزانه دانشگاه تهران تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11233 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 9
11234 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل تهران
11235 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11236 روزانه دانشگاه سمنان سمنان یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11237 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11238 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11239 روزانه دانشگاه شیراز فارس یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11240 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 12
11241 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11242 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران آموزش تربیت بدنی آموزشی پژوهشی فقط زن 9 فقط زن
11243 روزانه دانشگاه یزد یزد آموزش تربیت بدنی آموزشی پژوهشی هر دو 14
11244 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس نسیبه تهران تهران آموزش تربیت بدنی آموزشی پژوهشی فقط زن 12 وزارت آموزش و پرورش - فقط زن ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در
11245 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی رشد حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 7
11246 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران رشد حرکتی آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
11247 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی رشد حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11248 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران رشد حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11249 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان رشد حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11250 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان رشد حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11251 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی رشد حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11252 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11253 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 3
11254 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11255 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی فقط زن 3 فقط زن
11256 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 3
11257 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11258 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11259 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11260 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 1
11261 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11262 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 3
11263 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11264 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11265 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 3
11266 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران آموزش تربیت بدنی آموزشی پژوهشی فقط زن 3 فقط زن
11267 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد آموزش تربیت بدنی آموزشی پژوهشی هر دو 9
11268 مجازی دانشگاه تهران تهران رشد حرکتی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
11269 مجازی دانشگاه تهران تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
11270 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی رشد حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11271 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز رشد حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11272 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس رشد حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11273 پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی رشد حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11274 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11275 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11276 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
11277 پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11278 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11279 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11280 پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11281 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد آموزش تربیت بدنی آموزشی پژوهشی هر دو 14 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11282 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران رشد حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 20