دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در تهران در رشته مجموعه تاریخ در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 2 - تاریخ ایران اسلامی و انقلاب اسلامی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11650 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی فقط زن 9 فقط زن
11654 روزانه دانشگاه تهران تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11659 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11667 روزانه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11669 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران تاریخ انقلاب اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل تهران
11672 روزانه پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی تهران تاریخ انقلاب اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 12 شرايط در انتهاي دفترچه
11676 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی فقط زن 6 فقط زن
11680 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11684 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11693 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران تاریخ انقلاب اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
11697 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11698 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران تاریخ ایران اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11708 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران تاریخ ایران اسلامی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
11709 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران تاریخ ایران اسلامی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
11719 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران تاریخ ایران اسلامی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
11720 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران تاریخ ایران اسلامی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
کد ضریب 3 - تارخ اسلام
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11725 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی فقط زن 9 فقط زن
11727 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 5
11728 روزانه دانشگاه تهران تهران تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 8
11729 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل تهران
11731 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 6
11736 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات خلیج فارس آموزشی پژوهشی هر دو 8
11739 روزانه دانشگاه تهران تهران اسناد و مدارک آرشیوی و نسخه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11740 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز آموزشی پژوهشی هر دو 8
11745 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل تهران
11748 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی فقط زن 6 فقط زن
11750 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 1
11751 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 4
11753 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 2
11756 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مطالعات خلیج فارس آموزشی پژوهشی هر دو 4
11758 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران اسناد و مدارک آرشیوی و نسخه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11759 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز آموزشی پژوهشی هر دو 4
11767 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
11773 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران تاریخ تشیع آموزشی پژوهشی هر دو 20
11778 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران تاریخ تشیع آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
11784 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی تهران تاریخ اسلام آموزشی پژوهشی هر دو 20 شرايط در انتهاي دفترچه
11787 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران تاریخ تشیع آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
کد ضریب 4 - تاریخ عمومی جهان
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11793 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ عمومی جهان آموزشی پژوهشی هر دو 6
11796 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ عمومی جهان آموزشی پژوهشی هر دو 2