دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در تهران در رشته مجموعه علوم اجتماعی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مردم شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11798 روزانه دانشگاه تهران تهران مردم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11799 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مردم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
کد ضریب 2 - جمعیت شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11801 روزانه دانشگاه تهران تهران جمعیت شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11803 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران جمعیت شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 9
11806 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران جمعیت شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11807 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران جمعیت شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
کد ضریب 3 - جامعه شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11813 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران جامعه شناسی آموزشی پژوهشی فقط زن 8 فقط زن
11816 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11817 روزانه دانشگاه تهران تهران جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11820 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
11824 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
11830 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران جامعه شناسی انقلاب اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10 شرايط در انتهاي دفترچه
11831 روزانه پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی تهران جامعه شناسی انقلاب اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 12 شرايط در انتهاي دفترچه
11832 روزانه دانشگاه تهران تهران توسعه اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11833 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت توسعه آموزشی پژوهشی هر دو 4
11836 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران جامعه شناسی آموزشی پژوهشی فقط زن 4 فقط زن
11839 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11840 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 4 شرايط در انتهاي دفترچه
11843 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11848 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران جامعه شناسی انقلاب اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 5 شرايط در انتهاي دفترچه
11849 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران توسعه اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11850 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت توسعه آموزشی پژوهشی هر دو 4
11853 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
25591 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11855 پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران جامعه شناسی انقلاب اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10 شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11856 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11857 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 6 - مطالعات فرهنگی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11900 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات فرهنگی آموزشی پژوهشی هر دو 12
11903 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت خدمات اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 12 شرايط در انتهاي دفترچه
11906 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات فرهنگی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11909 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت خدمات اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 10 شرايط در انتهاي دفترچه
11913 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مطالعات فرهنگی آموزشی پژوهشی هر دو 20 با همكاري دانشگاه تربيت مدرس
11914 غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی رفاه(ویژه خواهران) - تهران تهران مطالعات فرهنگی آموزشی پژوهشی فقط زن 20 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط زن
کد ضریب 9 - برنامه ریزی گردشگری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11931 روزانه دانشگاه تهران تهران برنامه ریزی گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 5
11932 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران برنامه ریزی گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 5
کد ضریب 10 - دانش اجتماعی مسلمین
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11934 روزانه دانشگاه تهران تهران دانش اجتماعی مسلمین آموزشی پژوهشی هر دو 6
11935 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران دانش اجتماعی مسلمین آموزشی پژوهشی هر دو 4
کد ضریب 11 - فلسفه علوم اجتماعی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11937 روزانه دانشگاه تهران تهران فلسفه علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11938 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران فلسفه علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 4