دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه تهران در رشته مجموعه علوم اجتماعی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مردم شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11798 روزانه دانشگاه تهران تهران مردم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11799 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مردم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
کد ضریب 2 - جمعیت شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11801 روزانه دانشگاه تهران تهران جمعیت شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11806 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران جمعیت شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
کد ضریب 3 - جامعه شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11817 روزانه دانشگاه تهران تهران جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11832 روزانه دانشگاه تهران تهران توسعه اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11833 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت توسعه آموزشی پژوهشی هر دو 4
11839 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11849 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران توسعه اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11850 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت توسعه آموزشی پژوهشی هر دو 4
کد ضریب 4 - پژوهش علوم اجتماعی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11871 روزانه دانشگاه تهران تهران پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11882 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 5
کد ضریب 5 - برنامه ریزی رفاه اجتماعی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11893 روزانه دانشگاه تهران تهران برنامه ریزی رفاه اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11895 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران برنامه ریزی رفاه اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 5
کد ضریب 7 - مطالعات جوانان و اوقات فراغت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11917 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات جوانان آموزشی پژوهشی هر دو 5
11920 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مطالعات جوانان آموزشی پژوهشی هر دو 5
کد ضریب 9 - برنامه ریزی گردشگری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11931 روزانه دانشگاه تهران تهران برنامه ریزی گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 5
11932 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران برنامه ریزی گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 5
کد ضریب 10 - دانش اجتماعی مسلمین
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11934 روزانه دانشگاه تهران تهران دانش اجتماعی مسلمین آموزشی پژوهشی هر دو 6
11935 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران دانش اجتماعی مسلمین آموزشی پژوهشی هر دو 4
کد ضریب 11 - فلسفه علوم اجتماعی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11937 روزانه دانشگاه تهران تهران فلسفه علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11938 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران فلسفه علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 4