دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در روزانه در رشته مجموعه علوم اجتماعی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - مردم شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11798 روزانه دانشگاه تهران تهران مردم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
کد ضریب 2 - جمعیت شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11800 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان جمعیت شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11801 روزانه دانشگاه تهران تهران جمعیت شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11802 روزانه دانشگاه شیراز فارس جمعیت شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11803 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران جمعیت شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 9
11804 روزانه دانشگاه یزد یزد جمعیت شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
کد ضریب 3 - جامعه شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11811 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
11812 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11813 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران جامعه شناسی آموزشی پژوهشی فقط زن 8 فقط زن
11814 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11815 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11816 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11817 روزانه دانشگاه تهران تهران جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11818 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
11819 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 11
11820 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
11821 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
11822 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11823 روزانه دانشگاه شیراز فارس جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11824 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
11825 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
11826 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 9
11827 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
11828 روزانه دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
11829 روزانه دانشگاه یزد یزد جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 11
11830 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران جامعه شناسی انقلاب اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10 شرايط در انتهاي دفترچه
11831 روزانه پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی تهران جامعه شناسی انقلاب اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 12 شرايط در انتهاي دفترچه
11832 روزانه دانشگاه تهران تهران توسعه اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11833 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت توسعه آموزشی پژوهشی هر دو 4
کد ضریب 4 - پژوهش علوم اجتماعی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11867 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی فقط زن 17 فقط زن
11868 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11869 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11870 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11871 روزانه دانشگاه تهران تهران پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11872 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11873 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 12
11874 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11875 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 6
11876 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11877 روزانه دانشگاه یزد یزد پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 13
کد ضریب 5 - برنامه ریزی رفاه اجتماعی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11893 روزانه دانشگاه تهران تهران برنامه ریزی رفاه اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11894 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران برنامه ریزی رفاه اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 12
کد ضریب 6 - مطالعات فرهنگی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11898 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مطالعات فرهنگی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11899 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مطالعات فرهنگی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11900 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات فرهنگی آموزشی پژوهشی هر دو 12
11901 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مطالعات فرهنگی آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن - محل تحصيل واحد خواهران انتهاي خيابان طالقاني
11902 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مطالعات فرهنگی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11903 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت خدمات اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 12 شرايط در انتهاي دفترچه
11904 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت راهبردی فرهنگ آموزشی پژوهشی هر دو 5
کد ضریب 7 - مطالعات جوانان و اوقات فراغت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11917 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات جوانان آموزشی پژوهشی هر دو 5
11918 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات جوانان آموزشی پژوهشی هر دو 6
11919 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مطالعات جوانان آموزشی پژوهشی هر دو 5
کد ضریب 8 - برنامه ریزی توسعه منطقه ای و گردشگری مذهبی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11924 روزانه دانشگاه شیراز فارس برنامه ریزی توسعه منطقه ای آموزشی پژوهشی هر دو 6
11925 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران برنامه ریزی توسعه منطقه ای آموزشی پژوهشی هر دو 12
کد ضریب 9 - برنامه ریزی گردشگری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11931 روزانه دانشگاه تهران تهران برنامه ریزی گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 5
کد ضریب 10 - دانش اجتماعی مسلمین
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11934 روزانه دانشگاه تهران تهران دانش اجتماعی مسلمین آموزشی پژوهشی هر دو 6
کد ضریب 11 - فلسفه علوم اجتماعی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11937 روزانه دانشگاه تهران تهران فلسفه علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 6