دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در غیرانتفاعی در رشته مجموعه علوم اجتماعی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 3 - جامعه شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11863 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم جامعه شناسی آموزشی پژوهشی فقط زن 7 و يا طلاب داراي مدرك كارشناسي - شرايط در ويژه طلاب داراي مدرك سطح 2 حوزههاي علميه انتهاي دفترچه - فقط زن
11864 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم جامعه شناسی آموزشی پژوهشی فقط مرد 7 و يا طلاب داراي مدرك كارشناسي - شرايط در ويژه طلاب داراي مدرك سطح 2 حوزههاي علميه انتهاي دفترچه - فقط مرد
11865 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11866 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران جامعه شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 4 - پژوهش علوم اجتماعی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11891 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11892 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران پژوهش علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 6 - مطالعات فرهنگی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11913 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مطالعات فرهنگی آموزشی پژوهشی هر دو 20 با همكاري دانشگاه تربيت مدرس
11914 غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی رفاه(ویژه خواهران) - تهران تهران مطالعات فرهنگی آموزشی پژوهشی فقط زن 20 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط زن
11915 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم مدیریت راهبردی فرهنگ آموزشی پژوهشی فقط زن 7 ويژه طلاب داراي مدرك سطح 2 حوزههاي شرايط در انتهاي دفترچه - فقط زن علميه و يا طلاب داراي مدرك كارشناسي -
11916 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم مدیریت راهبردی فرهنگ آموزشی پژوهشی فقط مرد 7 ويژه طلاب داراي مدرك سطح 2 حوزههاي شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد علميه و يا طلاب داراي مدرك كارشناسي -
کد ضریب 7 - مطالعات جوانان و اوقات فراغت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11923 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مطالعات اوقات فراغت آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 9 - برنامه ریزی گردشگری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11933 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر-ایلام ایلام برنامه ریزی گردشگری آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 10 - دانش اجتماعی مسلمین
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11936 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم دانش اجتماعی مسلمین آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 ويژه طلاب داراي مدرك سطح 2 حوزههاي شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد علميه و يا طلاب داراي مدرك كارشناسي -
کد ضریب 11 - فلسفه علوم اجتماعی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11939 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم فلسفه علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی فقط زن 7 مدرك كارشناسي - شرايط در حوزههاي علميه و يا طلاب داراي ويژه طلاب داراي مدرك سطح 2 انتهاي دفترچه
11940 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم فلسفه علوم اجتماعی آموزشی پژوهشی فقط مرد 7