دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان در رشته مجموعه زبان شناسی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 2 - آموزش زبان فارسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12043 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان آموزشی پژوهشی هر دو 5
12044 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
12045 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان آموزشی پژوهشی هر دو 4
12046 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان آموزشی پژوهشی هر دو 12
12047 روزانه دانشگاه سمنان سمنان آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان آموزشی پژوهشی هر دو 14
12048 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان آموزشی پژوهشی هر دو 7
12049 روزانه دانشگاه شیراز فارس آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان آموزشی پژوهشی هر دو 12
12050 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان آموزشی پژوهشی هر دو 6
12051 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان آموزشی پژوهشی هر دو 6
12052 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان آموزشی پژوهشی هر دو 8
12053 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان آموزشی پژوهشی هر دو 2
12054 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان آموزشی پژوهشی فقط زن 4 فقط زن
12055 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان آموزشی پژوهشی هر دو 2
12056 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان آموزشی پژوهشی هر دو 4
12057 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان آموزشی پژوهشی هر دو 3
12058 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان آموزشی پژوهشی هر دو 5
12059 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان آموزشی پژوهشی هر دو 4
12060 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان آموزشی پژوهشی هر دو 8
12061 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
12062 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
12066 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان آموزشی پژوهشی هر دو 20
12070 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
12071 مجازی غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان آموزش محور فقط زن 30 آموزش محور - فقط زن
12072 مجازی غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان آموزش محور فقط مرد 30 آموزش محور - فقط مرد
12076 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان آموزش محور هر دو 40 آموزش محور