دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در تهران در رشته مجموعه زبان شناسی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - زبانشناسی همگانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11963 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
11964 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی فقط زن 12 به توضيحات و شرايط در انتهاي دفترچه مراجعه شود - فقط زن
11969 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11970 روزانه دانشگاه تهران تهران زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 14
11977 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 7
11979 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 12
11984 روزانه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 7
11986 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
11987 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی فقط زن 6 به توضيحات و شرايط در انتهاي دفترچه مراجعه شود - فقط زن
11992 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 7
11998 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 3
11999 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 11
12004 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
12008 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12009 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12010 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران زبان شناسی همگانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12023 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران زبان شناسی همگانی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
12024 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران زبان شناسی همگانی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
12034 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران زبان شناسی همگانی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
12035 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران زبان شناسی همگانی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
کد ضریب 2 - آموزش زبان فارسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12044 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
12048 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان آموزشی پژوهشی هر دو 7
12050 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان آموزشی پژوهشی هر دو 6
12054 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان آموزشی پژوهشی فقط زن 4 فقط زن
12057 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان آموزشی پژوهشی هر دو 3
12058 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان آموزشی پژوهشی هر دو 5
12061 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
12064 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران آموزش زبان فارسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12068 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران آموزش زبان فارسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
12074 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران آموزش زبان فارسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
کد ضریب 3 - زبانشناسی رایانشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12077 روزانه دانشگاه تهران تهران زبانشناسی رایانشی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
12078 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران زبانشناسی رایانشی آموزشی پژوهشی هر دو 6 داده ميباشد. لذا لازم است داوطلبان به رايانشي، مشتمل بر برنامه نويسي و تحليل اين دوره ميان رشتهاي زبان شناسي علوم رياضي و رايانه آشنا باشند.
12080 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زبانشناسی رایانشی آموزشی پژوهشی هر دو 2 محل تحصيل دانشكده علوم و فنون نوين
کد ضریب 4 - واژه گزینی و اصطلاح شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12081 روزانه پژوهشکده مطالعات واژه گزینی - تهران تهران واژه گزینی و اصطلاح شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 10 شرايط در انتهاي دفترچه