دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در تهران در رشته مجموعه علوم تربیتی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - برنامه ریزی درسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12795 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی فقط زن 9 فقط زن
12799 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 10 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
12800 روزانه دانشگاه تهران تهران برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
12802 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 9 شرايط در انتهاي دفترچه
12804 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12808 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 14
12814 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس نسیبه تهران تهران برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی فقط زن 12 وزارت آموزش و پرورش - فقط زن ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در
12817 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
12821 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 10 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
12822 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
12823 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 3 شرايط در انتهاي دفترچه
12825 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
12828 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
12835 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
12840 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12841 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12842 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 2 - تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12852 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی فقط زن 9 فقط زن
12853 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 5
12854 روزانه دانشگاه تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10
12857 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10 شرايط در انتهاي دفترچه
12859 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12862 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 7
12867 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
12868 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10
12870 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 5 شرايط در انتهاي دفترچه
12872 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 2
12873 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 7
12877 مجازی دانشگاه تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
کد ضریب 3 - مدیریت آموزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12890 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی فقط زن 8 فقط زن
12891 روزانه دانشگاه امام صادق (ع) تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی فقط زن 14 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط زن
12894 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12895 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 6 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
12896 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12898 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل تهران
12903 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12907 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 14
12913 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید چمران تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 وزارت آموزش و پرورش - فقط مرد ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در
12916 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی فقط زن 4 فقط زن
12919 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12920 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 4
12926 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 3
12929 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 12
12934 مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
12936 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
12937 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
12942 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12947 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
کد ضریب 4 - آموزش و بهسازی منابع انسانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12949 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12952 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 12
12956 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 3
12959 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 10
12962 مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
12964 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
12971 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12978 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
کد ضریب 5 - آموزش بزرگسالان
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12979 روزانه دانشگاه تهران تهران آموزش بزرگسالان آموزشی پژوهشی هر دو 7
12980 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران آموزش بزرگسالان آموزشی پژوهشی هر دو 5
کد ضریب 6 - تحقیقات آموزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12981 روزانه دانشگاه تهران تهران تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 7
12985 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 14
12991 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 5
12995 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 12
کد ضریب 9 - آموزش و پرورش تطبیقی، ابتدایی، پیش دبستانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13025 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آموزش و پرورش ابتدایی آموزشی پژوهشی هر دو 14
13027 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش و پرورش ابتدایی آموزشی پژوهشی فقط مرد 14 وزارت آموزش و پرورش - فقط مرد ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در
13030 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس نسیبه تهران تهران آموزش و پرورش ابتدایی آموزشی پژوهشی فقط زن 14 وزارت آموزش و پرورش - فقط زن ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در
13031 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آموزش و پرورش پیش دبستانی آموزشی پژوهشی هر دو 14
13032 روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران آموزش و پرورش پیش دبستانی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13033 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آموزش و پرورش ابتدایی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13034 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آموزش و پرورش پیش دبستانی آموزشی پژوهشی هر دو 12