دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در روزانه در رشته مجموعه علوم تربیتی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - برنامه ریزی درسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12793 روزانه دانشگاه اراک مرکزی برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
12794 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
12795 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی فقط زن 9 فقط زن
12796 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
12797 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 22
12798 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
12799 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 10 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
12800 روزانه دانشگاه تهران تهران برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
12801 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
12802 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 9 شرايط در انتهاي دفترچه
12803 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
12804 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12805 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12806 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 11
12807 روزانه دانشگاه شیراز فارس برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12808 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 14
12809 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
12810 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
12811 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 14
12812 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
12813 روزانه دانشگاه یزد یزد برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 11
12814 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس نسیبه تهران تهران برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی فقط زن 12 وزارت آموزش و پرورش - فقط زن ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در
کد ضریب 2 - تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12851 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12852 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی فقط زن 9 فقط زن
12853 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 5
12854 روزانه دانشگاه تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10
12855 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 8
12856 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 15
12857 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10 شرايط در انتهاي دفترچه
12858 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 8
12859 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12860 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 8
12861 روزانه دانشگاه شیراز فارس تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12862 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 7
12863 روزانه دانشگاه قم قم تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی فقط زن 12 فقط زن
12864 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 9
12865 روزانه دانشگاه ملایر همدان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 15
کد ضریب 3 - مدیریت آموزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12888 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 15
12889 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12890 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی فقط زن 8 فقط زن
12891 روزانه دانشگاه امام صادق (ع) تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی فقط زن 14 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط زن
12892 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 9
12893 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 10
12894 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12895 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 6 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
12896 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12897 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 5
12898 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل تهران
12899 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 3
12900 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 4
12901 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 15
12902 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 8
12903 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12904 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12905 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 7
12906 روزانه دانشگاه شیراز فارس مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12907 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 14
12908 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12909 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 5
12910 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 13
12911 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 8
12912 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 5
12913 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید چمران تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 وزارت آموزش و پرورش - فقط مرد ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در
کد ضریب 5 - آموزش بزرگسالان
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12979 روزانه دانشگاه تهران تهران آموزش بزرگسالان آموزشی پژوهشی هر دو 7
کد ضریب 6 - تحقیقات آموزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12981 روزانه دانشگاه تهران تهران تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 7
12982 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12983 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 10
12984 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 9
12985 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 14
12986 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 5
12987 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 5
12988 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 10
12989 روزانه دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 15
12990 روزانه دانشگاه یزد یزد تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 10
کد ضریب 7 - تکنولوژی آموزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13007 روزانه دانشگاه اراک مرکزی تکنولوژی آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 25
13008 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان تکنولوژی آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13009 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تکنولوژی آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 9
13010 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تکنولوژی آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 14
کد ضریب 9 - آموزش و پرورش تطبیقی، ابتدایی، پیش دبستانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13024 روزانه دانشگاه شیراز فارس آموزش و پرورش ابتدایی آموزشی پژوهشی هر دو 10
13025 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آموزش و پرورش ابتدایی آموزشی پژوهشی هر دو 14
13026 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید باهنر شیراز فارس آموزش و پرورش ابتدایی آموزشی پژوهشی فقط زن 10 وزارت آموزش و پرورش - فقط زن ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در
13027 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش و پرورش ابتدایی آموزشی پژوهشی فقط مرد 14 وزارت آموزش و پرورش - فقط مرد ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در
13028 روزانه دانشگاه شیراز فارس آموزش و پرورش ابتدایی آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 وزارت آموزش و پرورش - فقط مرد ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در
13029 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان آموزش و پرورش ابتدایی آموزشی پژوهشی هر دو 14 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
13030 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس نسیبه تهران تهران آموزش و پرورش ابتدایی آموزشی پژوهشی فقط زن 14 وزارت آموزش و پرورش - فقط زن ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در
13031 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آموزش و پرورش پیش دبستانی آموزشی پژوهشی هر دو 14
13032 روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران آموزش و پرورش پیش دبستانی آموزشی پژوهشی هر دو 6