دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در غیرانتفاعی در رشته مجموعه علوم تربیتی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - برنامه ریزی درسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12850 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 3 - مدیریت آموزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12944 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12945 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12946 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی میعاد - مهاباد آذربایجان غربی مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 4 - آموزش و بهسازی منابع انسانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12971 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12972 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12973 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12974 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12975 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12976 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12977 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سناباد - گلبهار خراسان رضوی آموزش و بهسازی منابع انسانی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 8 - مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13022 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مدیریت و برنامهریزی آموزش عالی آموزشی پژوهشی هر دو 15
13023 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مدیریت و برنامهریزی آموزش عالی آموزشی پژوهشی هر دو 20