دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در نوبت دوم در رشته مجموعه علوم تربیتی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - برنامه ریزی درسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12815 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
12816 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
12817 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
12818 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
12819 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
12820 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12821 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 10 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
12822 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
12823 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 3 شرايط در انتهاي دفترچه
12824 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12825 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
12826 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
12827 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
12828 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
12829 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
12830 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
12831 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12832 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
کد ضریب 2 - تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12866 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 2
12867 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
12868 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10
12869 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 15
12870 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 5 شرايط در انتهاي دفترچه
12871 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 3
12872 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 2
12873 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 7
12874 نوبت دوم دانشگاه قم قم تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
12875 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12876 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان تعلیم و تربیت اسلامی آموزشی پژوهشی هر دو 10
کد ضریب 3 - مدیریت آموزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12914 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 10
12915 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 3
12916 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی فقط زن 4 فقط زن
12917 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 7
12918 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 2
12919 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12920 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 4
12921 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 5
12922 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 2
12923 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 2
12924 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 15
12925 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12926 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 3
12927 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 2
12928 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 2
12929 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 12
12930 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 4
12931 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 3
12932 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 8
12933 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 5
کد ضریب 5 - آموزش بزرگسالان
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12980 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران آموزش بزرگسالان آموزشی پژوهشی هر دو 5
کد ضریب 6 - تحقیقات آموزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12991 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 5
12992 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 5
12993 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 7
12994 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 3
12995 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 12
12996 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 3
12997 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 5
12998 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 2
12999 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگلویه و بویر احمد تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13000 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد تحقیقات آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 5
کد ضریب 7 - تکنولوژی آموزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13011 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی تکنولوژی آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 10
13012 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان تکنولوژی آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13013 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تکنولوژی آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 7
13014 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تکنولوژی آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 13
کد ضریب 9 - آموزش و پرورش تطبیقی، ابتدایی، پیش دبستانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13033 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آموزش و پرورش ابتدایی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13034 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آموزش و پرورش پیش دبستانی آموزشی پژوهشی هر دو 12