دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در کد ضریب 1 - برنامه ریزی درسی در رشته مجموعه علوم تربیتی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - برنامه ریزی درسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12793 روزانه دانشگاه اراک مرکزی برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
12794 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
12795 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی فقط زن 9 فقط زن
12796 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
12797 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 22
12798 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
12799 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 10 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
12800 روزانه دانشگاه تهران تهران برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
12801 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
12802 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 9 شرايط در انتهاي دفترچه
12803 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
12804 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12805 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12806 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 11
12807 روزانه دانشگاه شیراز فارس برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12808 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 14
12809 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
12810 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
12811 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 14
12812 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
12813 روزانه دانشگاه یزد یزد برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 11
12814 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس نسیبه تهران تهران برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی فقط زن 12 وزارت آموزش و پرورش - فقط زن ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در
12815 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
12816 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
12817 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
12818 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
12819 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
12820 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12821 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 10 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
12822 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
12823 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 3 شرايط در انتهاي دفترچه
12824 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12825 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
12826 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
12827 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
12828 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
12829 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
12830 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
12831 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12832 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12833 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 10 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
12834 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
12835 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
12836 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
12837 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12838 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12839 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز سمیرم اصفهان برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12840 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12841 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12842 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12843 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12844 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12845 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12846 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12847 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12848 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12849 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12850 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان برنامهریزی درسی آموزشی پژوهشی هر دو 20