دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در کد ضریب 3 - مدیریت آموزشی در رشته مجموعه علوم تربیتی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 3 - مدیریت آموزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12888 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 15
12889 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12890 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی فقط زن 8 فقط زن
12891 روزانه دانشگاه امام صادق (ع) تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی فقط زن 14 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط زن
12892 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 9
12893 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 10
12894 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12895 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 6 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
12896 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12897 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 5
12898 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل تهران
12899 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 3
12900 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 4
12901 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 15
12902 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 8
12903 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12904 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12905 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 7
12906 روزانه دانشگاه شیراز فارس مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12907 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 14
12908 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12909 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 5
12910 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 13
12911 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 8
12912 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 5
12913 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید چمران تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 وزارت آموزش و پرورش - فقط مرد ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در
12914 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 10
12915 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 3
12916 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی فقط زن 4 فقط زن
12917 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 7
12918 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 2
12919 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12920 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 4
12921 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 5
12922 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 2
12923 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 2
12924 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان و بلوچستان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 15
12925 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12926 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 3
12927 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 2
12928 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 2
12929 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 12
12930 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 4
12931 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 3
12932 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 8
12933 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل اردبیل مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 5
12934 مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
12935 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 6
12936 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
12937 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
12938 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
12939 پردیس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 13 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
12940 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12941 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12942 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12943 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12944 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12945 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12946 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی میعاد - مهاباد آذربایجان غربی مدیریت آموزشی آموزشی پژوهشی هر دو 20
12947 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت آموزشی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور