دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در اصفهان در رشته مجموعه زبان انگلیسی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - آموزش زبان انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13171 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13196 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13204 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
13205 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی فقط زن 4 فقط زن - محل تحصيل واحد خواهران انتهاي خيابان طالقاني
13218 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
13237 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13244 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
13245 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی فقط زن 2 فقط زن - محل تحصيل واحد خواهران انتهاي خيابان طالقاني
13258 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13277 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13278 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف آباد اصفهان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13279 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد مبارکه اصفهان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13285 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف آباد اصفهان آموزش زبان انگلیسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
13293 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13299 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13302 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صبح صادق - اصفهان اصفهان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13303 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فیض الاسلام - خمینی شهر اصفهان اصفهان آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13310 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف آباد اصفهان آموزش زبان انگلیسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
کد ضریب 2 - زبان و ادبیات انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13315 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13337 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 3