دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در تهران در رشته مجموعه زبان انگلیسی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - آموزش زبان انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13172 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی فقط زن 22 فقط زن
13178 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 15 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
13179 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13180 روزانه دانشگاه تهران تهران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13183 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل تهران
13192 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13198 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13199 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
13200 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
13216 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی فقط مرد 5 وزارت آموزش و پرورش - فقط مرد ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در
13219 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی فقط زن 9 فقط زن
13224 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 15 ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
13225 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13234 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13239 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13240 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13254 مجازی دانشگاه تهران تهران آموزش زبان انگلیسی آموزش محور هر دو 30 آموزش محور
13255 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران آموزش زبان انگلیسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
13264 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
13269 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13272 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13280 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13286 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران آموزش زبان انگلیسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
13291 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
13295 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند تهران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
13296 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند تهران آموزش زبان انگلیسی آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد - محل تحصيل دماوند
13306 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران آموزش زبان انگلیسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
13311 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران آموزش زبان انگلیسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
کد ضریب 2 - زبان و ادبیات انگلیسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13316 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی فقط زن 8 فقط زن
13318 روزانه دانشگاه تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13320 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل تهران
13324 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
13328 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13338 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی فقط زن 4 فقط زن
13340 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13344 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13347 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13354 مجازی دانشگاه تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزش محور هر دو 30 آموزش محور
13357 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
13371 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
13373 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
13374 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند تهران زبان و ادبیات انگلیسی آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد - محل تحصيل دماوند