دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در آموزش محور در رشته مجموعه حقوق در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - حقوق خصوصی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13525 مجازی دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حقوق خصوصی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
13526 مجازی دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزش محور فقط زن 20 آموزش محور - فقط زن
13527 مجازی دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزش محور فقط مرد 20 آموزش محور - فقط مرد
13576 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
13577 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزش محور فقط زن 20 آموزش محور - فقط زن
13578 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزش محور فقط مرد 20 آموزش محور - فقط مرد
کد ضریب 2 - حقوق بین الملل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13599 مجازی دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حقوق بین الملل آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
13600 مجازی دانشگاه قم قم حقوق بین الملل آموزش محور فقط زن 20 آموزش محور - فقط زن
13601 مجازی دانشگاه قم قم حقوق بین الملل آموزش محور فقط مرد 20 آموزش محور - فقط مرد
13620 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه قم قم حقوق بین الملل آموزش محور فقط زن 20 آموزش محور - فقط زن
13621 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه قم قم حقوق بین الملل آموزش محور فقط مرد 20 آموزش محور - فقط مرد
کد ضریب 3 - حقوق جزا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13673 مجازی دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
13674 مجازی دانشگاه شیراز فارس حقوق جزا و جرم شناسی آموزش محور هر دو 30 آموزش محور
13675 مجازی دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزش محور فقط زن 20 آموزش محور - فقط زن
13676 مجازی دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزش محور فقط مرد 20 آموزش محور - فقط مرد
13700 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه شیراز فارس حقوق جزا و جرم شناسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
13701 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزش محور فقط زن 20 آموزش محور - فقط زن
13702 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزش محور فقط مرد 20 آموزش محور - فقط مرد
کد ضریب 4 - حقوق عمومی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13745 مجازی دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حقوق عمومی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
13746 مجازی دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزش محور فقط زن 20 آموزش محور - فقط زن
13747 مجازی دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزش محور فقط مرد 20 آموزش محور - فقط مرد
13760 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزش محور فقط زن 20 آموزش محور - فقط زن
13761 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزش محور فقط مرد 20 آموزش محور - فقط مرد