دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در تهران در رشته مجموعه حقوق در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - حقوق خصوصی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13465 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13466 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13469 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل تهران
13472 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 10 شرايط در انتهاي دفترچه
13474 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13477 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13478 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی فقط مرد 4 فقط مرد
13479 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
13486 روزانه موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی مدیریت و برنامه ریزی تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13487 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13488 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13489 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق سردفتری آموزشی پژوهشی فقط مرد 12 فقط مرد
13491 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق ثبت اسناد و املاک آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 فقط مرد
13492 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق ثبت اسناد و املاک آموزشی پژوهشی فقط مرد 4 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
13493 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق اسناد و قراردادهای تجاری آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 فقط مرد
13494 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق اسناد و قراردادهای تجاری آموزشی پژوهشی فقط مرد 4 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
13495 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق حمل و نقل آموزشی پژوهشی فقط مرد 9 فقط مرد
13496 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق حمل و نقل آموزشی پژوهشی فقط مرد 3 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
13497 روزانه دانشگاه شهید مطهری تهران فقه و حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 15 شرايط در انتهاي دفترچه
13505 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13506 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13511 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 5 شرايط در انتهاي دفترچه
13512 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13514 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 10
13521 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13522 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 10
13530 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13533 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
13534 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13536 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13542 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13543 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13545 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13546 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13547 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13550 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 15
13553 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی عدالت تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی فقط مرد 20 فقط مرد
13555 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13575 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران حقوق مالی - اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 15
13576 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
کد ضریب 2 - حقوق بین الملل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13579 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 5
13580 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 10
13582 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل تهران
13583 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 12
13585 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 14
13586 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی فقط مرد 9 فقط مرد
13587 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی فقط مرد 3 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
13591 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 2
13592 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 5
13594 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 3
13595 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 12
13602 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13604 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
13605 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13607 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 14 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13611 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
13612 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
13613 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 3 - حقوق جزا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13629 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13631 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
13634 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13637 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 14
13638 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی فقط مرد 4 فقط مرد
13639 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
13647 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق کیفری اطفال و نوجوانان آموزشی پژوهشی هر دو 14
13648 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق کیفری اطفال و نوجوانان آموزشی پژوهشی فقط مرد 6 فقط مرد
13649 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق کیفری اطفال و نوجوانان آموزشی پژوهشی فقط مرد 6 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
13650 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 فقط مرد
13651 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی آموزشی پژوهشی فقط مرد 4 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
13652 روزانه دانشگاه شهید مطهری تهران فقه و حقوق جزا آموزشی پژوهشی هر دو 10 شرايط در انتهاي دفترچه
13659 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13660 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
13663 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13665 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13672 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق کیفری اطفال و نوجوانان آموزشی پژوهشی هر دو 12
13678 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13680 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13687 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13692 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی عدالت تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی فقط مرد 20 فقط مرد
13694 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13696 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه- تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی فقط زن 20 فقط زن
کد ضریب 4 - حقوق عمومی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13705 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13707 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
13709 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13712 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 14
13713 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی فقط مرد 9 فقط مرد
13714 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی فقط مرد 3 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
13718 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران مدیریت نظارت و بازرسی آموزشی پژوهشی فقط مرد 6 فقط مرد
13719 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران مدیریت نظارت و بازرسی آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
13720 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران مدیریت دادگستری آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه
13721 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران مدیریت دادگستری آموزشی پژوهشی فقط مرد 4 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
13723 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق دادرسی اداری آموزشی پژوهشی فقط مرد 9 فقط مرد
13724 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق دادرسی اداری آموزشی پژوهشی فقط مرد 3 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
13726 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق نفت و گاز آموزشی پژوهشی هر دو 10
13727 روزانه دانشگاه صنعت نفت تهران حقوق نفت و گاز آموزشی پژوهشی هر دو 8
13728 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق نفت و گاز آموزشی پژوهشی هر دو 12 پذيرفته شدگان اين رشته ملزم به ارايه مدرك زبان معتبر ميباشند
13731 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13733 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13735 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13737 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13743 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق نفت و گاز آموزشی پژوهشی هر دو 5
13744 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق نفت و گاز آموزشی پژوهشی هر دو 11 پذيرفته شدگان اين رشته ملزم به ارايه مدرك زبان معتبر ميباشند
13752 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13757 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران حقوق دادرسی اداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
13759 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران حقوق نفت و گاز آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 6 - مالکیت فکری و تجارت الکترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13770 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی هر دو 5
13771 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی هر دو 6
13773 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی هر دو 8
13774 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی هر دو 12
13777 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی هر دو 3
13778 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی هر دو 3
13780 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی هر دو 5
13781 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی هر دو 11
13784 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13786 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13787 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13790 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران حقوق تجارت الکترونیکی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 7 - حقوق محیط زیست
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13791 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 8
13793 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 5
13795 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 9 - حقوق خانواده
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13807 روزانه دانشگاه امام صادق (ع) تهران معارف اسلامی و حقوق آموزشی پژوهشی فقط زن 14 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط زن
13808 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 8
13809 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 4
13810 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه
13811 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 3
13812 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13813 غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی رفاه(ویژه خواهران) - تهران تهران حقوق خانواده آموزشی پژوهشی فقط زن 20 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط زن
کد ضریب 10 - حقوق ارتباطات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13814 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق ارتباطات آموزشی پژوهشی هر دو 14
13815 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق ارتباطات آموزشی پژوهشی هر دو 13
کد ضریب 11 - حقوق تجاری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13816 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق تجاری اقتصادی بین المللی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13818 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق شرکتهای تجاری آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 فقط مرد
13819 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق شرکتهای تجاری آموزشی پژوهشی فقط مرد 4 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
13820 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق تجاری اقتصادی بین المللی آموزشی پژوهشی هر دو 3