دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در حقوق جزا و جرم شناسی در رشته مجموعه حقوق در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 3 - حقوق جزا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13622 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13623 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 11
13624 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13625 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
13626 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13627 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 14
13628 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
13629 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13630 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13631 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
13632 روزانه دانشگاه دامغان سمنان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 13
13633 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 7
13634 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13635 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13636 روزانه دانشگاه شیراز فارس حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 9
13637 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 14
13638 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی فقط مرد 4 فقط مرد
13639 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
13640 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13641 روزانه دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
13642 روزانه دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد
13643 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی فقط زن 4 فقط زن - محل تحصيل واحد خواهران انتهاي خيابان طالقاني
13644 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 9
13645 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13646 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
13653 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 9
13654 نوبت دوم دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
13655 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
13656 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
13657 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
13658 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13659 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13660 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
13661 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13662 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
13663 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13664 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 2
13665 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13666 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13667 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی فقط زن 6 فقط زن
13668 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی فقط مرد 6 فقط مرد
13669 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی فقط زن 2 فقط زن - محل تحصيل واحد خواهران انتهاي خيابان طالقاني
13670 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13671 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
13673 مجازی دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
13674 مجازی دانشگاه شیراز فارس حقوق جزا و جرم شناسی آموزش محور هر دو 30 آموزش محور
13675 مجازی دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزش محور فقط زن 20 آموزش محور - فقط زن
13676 مجازی دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزش محور فقط مرد 20 آموزش محور - فقط مرد
13677 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13678 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13679 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
13680 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13681 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 9 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13682 پردیس خودگردان دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13683 پردیس خودگردان دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13684 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13685 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13686 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13687 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13688 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13689 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13690 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13691 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13692 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی عدالت تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی فقط مرد 20 فقط مرد
13693 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 25
13694 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13695 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
13696 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه- تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی فقط زن 20 فقط زن
13697 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران- ساری مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13698 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رضویه - ساوه مرکزی حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13699 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13700 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه شیراز فارس حقوق جزا و جرم شناسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
13701 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزش محور فقط زن 20 آموزش محور - فقط زن
13702 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزش محور فقط مرد 20 آموزش محور - فقط مرد