دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در حقوق خصوصی در رشته مجموعه حقوق در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - حقوق خصوصی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13458 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13459 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 11
13460 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13461 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 15
13462 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 10
13463 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 14
13464 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13465 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13466 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13467 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13468 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 9
13469 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل تهران
13470 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 7
13471 روزانه دانشگاه سمنان سمنان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13472 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 10 شرايط در انتهاي دفترچه
13473 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال و بختیاری حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 7
13474 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13475 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13476 روزانه دانشگاه شیراز فارس حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13477 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13478 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی فقط مرد 4 فقط مرد
13479 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
13480 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 11
13481 روزانه دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد
13482 روزانه دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
13483 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 4
13484 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13485 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13486 روزانه موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی مدیریت و برنامه ریزی تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13499 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 9
13500 نوبت دوم دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 10
13501 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13502 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 2
13503 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 2
13504 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13505 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13506 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13507 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13508 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 2
13509 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 4
13510 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 4
13511 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 5 شرايط در انتهاي دفترچه
13512 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13513 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 2
13514 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 10
13515 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13516 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی فقط زن 6 فقط زن
13517 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی فقط مرد 6 فقط مرد
13518 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 2
13519 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13520 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13525 مجازی دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حقوق خصوصی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
13526 مجازی دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزش محور فقط زن 20 آموزش محور - فقط زن
13527 مجازی دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزش محور فقط مرد 20 آموزش محور - فقط مرد
13528 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز - جلفا آذربایجان شرقی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13529 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13530 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13531 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13532 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 15
13533 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
13534 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13535 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13536 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13537 پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13538 پردیس خودگردان دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13539 پردیس خودگردان دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13540 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13541 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13544 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13545 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13546 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13547 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13548 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13549 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13550 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 15
13551 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13552 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13553 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی عدالت تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی فقط مرد 20 فقط مرد
13554 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 25
13555 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13556 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 15
13557 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران- ساری مازندران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13558 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13559 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13560 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رضویه - ساوه مرکزی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13561 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13562 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13563 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13564 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد
13565 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
13566 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13567 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فیض الاسلام - خمینی شهر اصفهان اصفهان حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13568 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار - قزوین قزوین حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 20 محل تحصيل واحد قزوين
13576 مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
13577 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزش محور فقط زن 20 آموزش محور - فقط زن
13578 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزش محور فقط مرد 20 آموزش محور - فقط مرد