دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه تربیت مدرس در رشته مجموعه حقوق در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - حقوق خصوصی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13465 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13505 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13530 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 2 - حقوق بین الملل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13579 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 5
13591 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 2
13602 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 3 - حقوق جزا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13629 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13659 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13678 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 4 - حقوق عمومی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13705 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13731 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 3
کد ضریب 6 - مالکیت فکری و تجارت الکترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13770 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی هر دو 5
13777 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی هر دو 3
13784 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه