دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه شهید بهشتی - تهران در رشته مجموعه حقوق در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - حقوق خصوصی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13474 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13487 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13512 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13521 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13534 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13542 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 2 - حقوق بین الملل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13583 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 12
13594 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 3
13605 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 3 - حقوق جزا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13634 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13663 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13680 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 4 - حقوق عمومی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13709 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13735 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13752 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 5 - حقوق بشر
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13763 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق بشر آموزشی پژوهشی هر دو 8
13766 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق بشر آموزشی پژوهشی هر دو 5
13768 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق بشر آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 6 - مالکیت فکری و تجارت الکترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13773 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی هر دو 8
13780 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی هر دو 5
13786 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 7 - حقوق محیط زیست
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13791 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 8
13793 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 5
13795 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 8 - حقوق تجارت بین الملل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13797 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق تجارت بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 12
13800 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق تجارت بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 3
13802 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق تجارت بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 9 - حقوق خانواده
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13808 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 8
13811 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 3
13812 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق خانواده آموزشی پژوهشی هر دو 8 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه