دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در دانشگاه قم در رشته مجموعه حقوق در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - حقوق خصوصی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13481 روزانه دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد
13482 روزانه دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
13516 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی فقط زن 6 فقط زن
13517 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی فقط مرد 6 فقط مرد
13526 مجازی دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزش محور فقط زن 20 آموزش محور - فقط زن
13527 مجازی دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزش محور فقط مرد 20 آموزش محور - فقط مرد
13538 پردیس خودگردان دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13539 پردیس خودگردان دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13577 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزش محور فقط زن 20 آموزش محور - فقط زن
13578 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزش محور فقط مرد 20 آموزش محور - فقط مرد
کد ضریب 2 - حقوق بین الملل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13588 روزانه دانشگاه قم قم حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی فقط زن 12 فقط زن
13589 روزانه دانشگاه قم قم حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی فقط مرد 12 فقط مرد
13596 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی فقط زن 8 فقط زن
13597 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 فقط مرد
13600 مجازی دانشگاه قم قم حقوق بین الملل آموزش محور فقط زن 20 آموزش محور - فقط زن
13601 مجازی دانشگاه قم قم حقوق بین الملل آموزش محور فقط مرد 20 آموزش محور - فقط مرد
13620 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه قم قم حقوق بین الملل آموزش محور فقط زن 20 آموزش محور - فقط زن
13621 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه قم قم حقوق بین الملل آموزش محور فقط مرد 20 آموزش محور - فقط مرد
کد ضریب 3 - حقوق جزا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13641 روزانه دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
13642 روزانه دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد
13667 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی فقط زن 6 فقط زن
13668 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی فقط مرد 6 فقط مرد
13675 مجازی دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزش محور فقط زن 20 آموزش محور - فقط زن
13676 مجازی دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزش محور فقط مرد 20 آموزش محور - فقط مرد
13682 پردیس خودگردان دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13683 پردیس خودگردان دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13701 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزش محور فقط زن 20 آموزش محور - فقط زن
13702 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزش محور فقط مرد 20 آموزش محور - فقط مرد
کد ضریب 4 - حقوق عمومی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13715 روزانه دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد
13716 روزانه دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
13738 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزشی پژوهشی فقط زن 6 فقط زن
13739 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزشی پژوهشی فقط مرد 6 فقط مرد
13746 مجازی دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزش محور فقط زن 20 آموزش محور - فقط زن
13747 مجازی دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزش محور فقط مرد 20 آموزش محور - فقط مرد
13760 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزش محور فقط زن 20 آموزش محور - فقط زن
13761 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزش محور فقط مرد 20 آموزش محور - فقط مرد
کد ضریب 6 - مالکیت فکری و تجارت الکترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13775 روزانه دانشگاه قم قم حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد
13776 روزانه دانشگاه قم قم حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
13782 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی فقط زن 8 فقط زن
13783 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 فقط مرد
13788 پردیس خودگردان دانشگاه قم قم حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13789 پردیس خودگردان دانشگاه قم قم حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه