دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در قم در رشته مجموعه حقوق در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - حقوق خصوصی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13467 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13481 روزانه دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد
13482 روزانه دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
13490 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حقوق ثبت اسناد و املاک آموزشی پژوهشی هر دو 5
13498 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم فقه و حقوق اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13507 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13516 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی فقط زن 6 فقط زن
13517 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی فقط مرد 6 فقط مرد
13523 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حقوق ثبت اسناد و املاک آموزشی پژوهشی هر دو 5
13524 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم فقه و حقوق اقتصادی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13525 مجازی دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حقوق خصوصی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
13526 مجازی دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزش محور فقط زن 20 آموزش محور - فقط زن
13527 مجازی دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزش محور فقط مرد 20 آموزش محور - فقط مرد
13538 پردیس خودگردان دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13539 پردیس خودگردان دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13556 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 15
13564 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد
13565 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
13569 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق ثبت اسناد و املاک آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
13570 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حقوق ثبت اسناد و املاک آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد
13572 غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی اصول الدین (محل تحصیل قم) قم فقه و حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
13573 غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی اصول الدین (محل تحصیل قم) قم فقه و حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد
13574 غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی الهیات و معارف اسلامی هدی جامعه الزهرا(س) (ویژه خواهران) - قم قم فقه و حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی فقط زن 20 فقط زن
13577 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزش محور فقط زن 20 آموزش محور - فقط زن
13578 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه قم قم حقوق خصوصی آموزش محور فقط مرد 20 آموزش محور - فقط مرد
کد ضریب 2 - حقوق بین الملل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13581 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 5
13588 روزانه دانشگاه قم قم حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی فقط زن 12 فقط زن
13589 روزانه دانشگاه قم قم حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی فقط مرد 12 فقط مرد
13593 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 5
13596 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی فقط زن 8 فقط زن
13597 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 فقط مرد
13599 مجازی دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حقوق بین الملل آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
13600 مجازی دانشگاه قم قم حقوق بین الملل آموزش محور فقط زن 20 آموزش محور - فقط زن
13601 مجازی دانشگاه قم قم حقوق بین الملل آموزش محور فقط مرد 20 آموزش محور - فقط مرد
13619 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 15
13620 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه قم قم حقوق بین الملل آموزش محور فقط زن 20 آموزش محور - فقط زن
13621 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه قم قم حقوق بین الملل آموزش محور فقط مرد 20 آموزش محور - فقط مرد
کد ضریب 3 - حقوق جزا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13630 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13641 روزانه دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
13642 روزانه دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد
13661 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13667 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی فقط زن 6 فقط زن
13668 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی فقط مرد 6 فقط مرد
13673 مجازی دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
13675 مجازی دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزش محور فقط زن 20 آموزش محور - فقط زن
13676 مجازی دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزش محور فقط مرد 20 آموزش محور - فقط مرد
13682 پردیس خودگردان دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13683 پردیس خودگردان دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13695 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 15
13701 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزش محور فقط زن 20 آموزش محور - فقط زن
13702 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزش محور فقط مرد 20 آموزش محور - فقط مرد
کد ضریب 4 - حقوق عمومی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13706 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13715 روزانه دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد
13716 روزانه دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
13725 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حقوق نفت و گاز آموزشی پژوهشی هر دو 5
13732 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13738 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزشی پژوهشی فقط زن 6 فقط زن
13739 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزشی پژوهشی فقط مرد 6 فقط مرد
13742 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حقوق نفت و گاز آموزشی پژوهشی هر دو 5
13745 مجازی دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حقوق عمومی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
13746 مجازی دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزش محور فقط زن 20 آموزش محور - فقط زن
13747 مجازی دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزش محور فقط مرد 20 آموزش محور - فقط مرد
13758 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 15
13760 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزش محور فقط زن 20 آموزش محور - فقط زن
13761 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزش محور فقط مرد 20 آموزش محور - فقط مرد
کد ضریب 5 - حقوق بشر
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13769 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم حقوق بشر آموزشی پژوهشی هر دو 15
کد ضریب 6 - مالکیت فکری و تجارت الکترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13772 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی هر دو 5
13775 روزانه دانشگاه قم قم حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد
13776 روزانه دانشگاه قم قم حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
13779 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی هر دو 5
13782 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی فقط زن 8 فقط زن
13783 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 فقط مرد
13788 پردیس خودگردان دانشگاه قم قم حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13789 پردیس خودگردان دانشگاه قم قم حقوق مالکیت فکری آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن - محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 8 - حقوق تجارت بین الملل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13796 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حقوق تجارت بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 5
13799 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حقوق تجارت بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 5