دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در مازندران در رشته مجموعه حقوق در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - حقوق خصوصی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13485 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13520 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13541 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13551 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13554 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 25
13557 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران- ساری مازندران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13562 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13563 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران حقوق خصوصی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 2 - حقوق بین الملل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13590 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 6
13598 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 2
13608 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 3 - حقوق جزا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13646 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 10
13671 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 4
13685 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13690 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13693 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 25
13697 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران- ساری مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
13699 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 4 - حقوق عمومی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13717 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13740 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13754 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 7 - حقوق محیط زیست
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13792 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 5
13794 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق محیط زیست آموزشی پژوهشی هر دو 5
کد ضریب 8 - حقوق تجارت بین الملل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13804 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران حقوق تجارت بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
13805 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران حقوق تجارت بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20