دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در کد ضریب 2 - حقوق بین الملل در رشته مجموعه حقوق در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 2 - حقوق بین الملل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13579 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 5
13580 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 10
13581 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 5
13582 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل تهران
13583 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 12
13584 روزانه دانشگاه شیراز فارس حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 12
13585 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 14
13586 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی فقط مرد 9 فقط مرد
13587 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی فقط مرد 3 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
13588 روزانه دانشگاه قم قم حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی فقط زن 12 فقط زن
13589 روزانه دانشگاه قم قم حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی فقط مرد 12 فقط مرد
13590 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 6
13591 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 2
13592 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 5
13593 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 5
13594 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 3
13595 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 12
13596 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی فقط زن 8 فقط زن
13597 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی فقط مرد 8 فقط مرد
13598 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 2
13599 مجازی دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حقوق بین الملل آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
13600 مجازی دانشگاه قم قم حقوق بین الملل آموزش محور فقط زن 20 آموزش محور - فقط زن
13601 مجازی دانشگاه قم قم حقوق بین الملل آموزش محور فقط مرد 20 آموزش محور - فقط مرد
13602 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13603 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 10
13604 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 15 محل تحصيل پرديس خودگردان در تهران
13605 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13606 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13607 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 14 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13608 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13609 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
13610 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
13611 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
13612 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
13613 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
13614 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
13615 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
13616 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
13617 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
13618 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 20
13619 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم حقوق بین الملل آموزشی پژوهشی هر دو 15
13620 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه قم قم حقوق بین الملل آموزش محور فقط زن 20 آموزش محور - فقط زن
13621 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه قم قم حقوق بین الملل آموزش محور فقط مرد 20 آموزش محور - فقط مرد