دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در کد ضریب 4 - حقوق عمومی در رشته مجموعه حقوق در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 4 - حقوق عمومی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13703 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13704 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 6
13705 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13706 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13707 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
13708 روزانه دانشگاه سمنان سمنان حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13709 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13710 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13711 روزانه دانشگاه شیراز فارس حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13712 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 14
13713 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی فقط مرد 9 فقط مرد
13714 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی فقط مرد 3 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
13715 روزانه دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزشی پژوهشی فقط مرد 10 فقط مرد
13716 روزانه دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزشی پژوهشی فقط زن 10 فقط زن
13717 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 8
13718 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران مدیریت نظارت و بازرسی آموزشی پژوهشی فقط مرد 6 فقط مرد
13719 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران مدیریت نظارت و بازرسی آموزشی پژوهشی هر دو 6 شرايط در انتهاي دفترچه
13720 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران مدیریت دادگستری آموزشی پژوهشی هر دو 8 شرايط در انتهاي دفترچه
13721 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران مدیریت دادگستری آموزشی پژوهشی فقط مرد 4 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
13722 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق دادرسی اداری آموزشی پژوهشی هر دو 5
13723 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق دادرسی اداری آموزشی پژوهشی فقط مرد 9 فقط مرد
13724 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق دادرسی اداری آموزشی پژوهشی فقط مرد 3 شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
13725 روزانه دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حقوق نفت و گاز آموزشی پژوهشی هر دو 5
13726 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق نفت و گاز آموزشی پژوهشی هر دو 10
13727 روزانه دانشگاه صنعت نفت تهران حقوق نفت و گاز آموزشی پژوهشی هر دو 8
13728 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق نفت و گاز آموزشی پژوهشی هر دو 12 پذيرفته شدگان اين رشته ملزم به ارايه مدرك زبان معتبر ميباشند
13729 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 1
13730 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 4
13731 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13732 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13733 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 5
13734 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 4
13735 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13736 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 2
13737 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 12
13738 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزشی پژوهشی فقط زن 6 فقط زن
13739 نوبت دوم دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزشی پژوهشی فقط مرد 6 فقط مرد
13740 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 3
13741 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق دادرسی اداری آموزشی پژوهشی هر دو 3
13742 نوبت دوم دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حقوق نفت و گاز آموزشی پژوهشی هر دو 5
13743 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق نفت و گاز آموزشی پژوهشی هر دو 5
13744 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق نفت و گاز آموزشی پژوهشی هر دو 11 پذيرفته شدگان اين رشته ملزم به ارايه مدرك زبان معتبر ميباشند
13745 مجازی دانشگاه تهران - قم، پردیس فارابی قم حقوق عمومی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
13746 مجازی دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزش محور فقط زن 20 آموزش محور - فقط زن
13747 مجازی دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزش محور فقط مرد 20 آموزش محور - فقط مرد
13748 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 6 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13749 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 10
13750 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 15
13751 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 4 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13752 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13753 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 12 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13754 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
13755 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس البرز کرج البرز حقوق نفت و گاز آموزشی پژوهشی هر دو 10
13756 پردیس خودگردان دانشگاه تهران - پردیس کیش هرمزگان حقوق نفت و گاز آموزشی پژوهشی هر دو 15
13757 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران حقوق دادرسی اداری آموزشی پژوهشی هر دو 20
13758 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم حقوق عمومی آموزشی پژوهشی هر دو 15
13759 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران حقوق نفت و گاز آموزشی پژوهشی هر دو 20
13760 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزش محور فقط زن 20 آموزش محور - فقط زن
13761 مجازی ویژه شاغلین دانشگاه قم قم حقوق عمومی آموزش محور فقط مرد 20 آموزش محور - فقط مرد